КIэлэпIупкIэр къыпщыныгъ

Джэджэ районым Iоф щызышIэрэ хьыкум приставыр кIэлэпIупкIэм ылъэныкъокIэ чIыфэ зэIузыгъэкIэгъэ хъулъ­фыгъэм пчъагъэрэ IукIагъ, дэгущыIагъ ыкIи изекIуакIэ зэрэмытэрэзыр гуригъэIуагъ. ЗэкIэмкIи ащ сомэ мин 70-рэ къызэкIигъэкIожьын фэягъ. Автомобилыр зэрифэным ифитыныгъэ Iахынэу унашъо зашIым ыуж хъулъфыгъэм чIыфэр къыпщыныжьыгъ.

КIэлэпIупкIэр игъом шъутын, мы лъэныкъомкIэ шъуипшъэ­рылъхэр шIокI имыIэу жъугъэцэкIэнхэ зэрэфаер джыри зэ шъугу къэтэгъэкIыжьы. Хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэм пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт, джащ фэдэу уголовнэ Iофи къафызэIуахын алъэкIыщт. Ащ Iофыр нэшъумыгъэс, шъуисабыйхэм атефэрэ ахъщэр игъом аIэкIэ­жъугъахь.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу