Ахъщэ тедзэм щыгугъыщтхэр

«Госуслуги» зыфиIорэ порталым ионлайн-IэпыIэгъухэмкIэ цIыфхэм яфэIо-фэшIабэ къафагъэцакIэ хъугъэми, пенсионерхэм къа­фа­шIырэ хэбзэ фэгъэкIотэнхэр е ахъщэ IэпыIэгъухэр ахэм къахэмыфэу мэхъу.

Ахэр къыуатынхэм пае о пшъхьэкIэ лъэIу тхылъ птхынышъ, ПенсиехэмкIэ фондым ­е цIыфхэр социальнэу ухъумэ­гъэнхэмкIэ къулыкъухэм за­фэбгъэзэнэу щыт.

Зыныбжь хэкIотагъэхэм япенсие фэшъхьафэу социальнэ IэпыIэгъу къызэратын алъэ­кIыщтхэм ашIэн фаехэр юридическэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Ирина Сиваковам къыIотагъэх. Ахэр умыгъэцакIэхэмэ, ахъщэ тедзэр къыпIэкIэхьащтэп.

Специалистым къызэриIорэмкIэ, пенсиеу къаратырэр къызфыхагъэхъонэу щытыр ма­кIэп. ГущыIэм пае, Темыр шъо­лъырым щылэжьагъэхэм, къуа­джэ­хэмрэ къутырхэмрэ Iоф ащызышIагъэхэм, летчикыгъэ­хэм ыкIи шахтым щылэжьа­гъэхэм япенсиехэм къахагъэ­хъонэу щыт.

Зыныбжь илъэс 80-м ехъугъэхэм е сэкъатныгъэ зиIэхэм ищыкIэгъэ тхылъхэр загъэхьазырхэкIэ, мазэ къэс пенсием нэмыкIэу сомэ 1200-рэ къаратыщт.

Пенсием щыIэ цIыфым Iы­гъынхэр дэпсэухэмэ, гущыIэм пае, ыныбжь илъэс 23-рэ мы­хъугъэу студент зыдиIыгъмэ, мазэ къэс сомэ 2200-рэ пенсием къыфыхагъэхъощт. Iыгъын­хэр нэбгырищым зехъухэкIэ, ахъщэ тедзэр яплIэнэрэм къыщегъэжьагъэу къаратыщтэп.