ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

Адыгеим и Къэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъэхэр» зыфиIорэм хэхьэрэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-р, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо фэхъухи, теориемкIэ олимпиадэ зэхащагъ. КIэлэеджакIохэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным, сэнэхьатэу къыхахыщтым нахьышIоу зыфагъэсэным афэшI искусствэм илъэ­ныкъуабэхэр къыдалъытагъэх.

2020-рэ илъэсым искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэр зычIэт унэм гъэцэкIэжьын Iофыгъохэр щыкIуагъэх, зэтырагъэпсыхьа­жьыгъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъо щыIэныгъэм щыпхыращызэ, «Гъэсэныгъэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэ про­граммэм диштэрэ Iофхэр лъагъэ­кIуатэх.

Музыкэм итеорие зэрагъэшIэным ехьылIэгъэ олимпиадэм «сольфеджио» зыфиIорэ едзыгъом кIэлэеджакIохэм яшIэныгъэхэр къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм, Инэм, Яблоновскэм, Дондуковскэм, Адыгэкъалэ республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м защызыгъасэхэрэм зэхэщакIохэр ядэIугъэх.

Илъэси 5 еджагъэхэм язэнэ­къокъу Марина Маринец апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, лауреат хъугъэ, кIэлэегъаджэр М. Маринец, Инэм щыщых.

Илъэси 8 еджагъэхэм къахэщыгъэх Матвей Алешиныр, Кира Кривенкэр. ДШИ N 6-м М. Алешиныр щеджэ, Т. Кривенкэм Дондуковскэм зыщегъасэ, А. Мэ­рэтыкъор икIэлэегъадж.

Олимпиадэм илауреатхэр зыгъэхьазырыгъэхэ кIэлэегъаджэхэу Татьяна Мухинам, Анастасия Аксеновам, Мэрэтыкъо Аидэ, Марина Маринец, Лилия Кудияровам щытхъу тхылъхэр араты­жьыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуа­гъэх, лауреат зэрэхъугъэхэм фэшI дипломхэр афагъэшъоша­гъэх.

Сурэтым итхэр: щытхъуцIэхэр зыфагъэшъошагъэхэр.