Творческэ зэнэкъокъухэр зэхащэх

ТидзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэшхо зэрэзэрахьэрэм, ТекIоныгъэм и Мафэ афэгъэхьыгъэ урысые творческэ зэнэкъокъухэр зэхащэх. Ахэм ахэлажьэ зышIоигъохэм электрон мэкъэгъэIур зэхэщакIохэм аIэкIагъэхьан фае.

Порталэу «НИКА» (оценика.рф) щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэм кIэлэцIыкIухэри зыныбжь икъугъэхэри тикъэралыгъо тарихъ гъогоу къыкIугъэм нэIуасэ фа­шIых, Хэгъэгу зэошхомкIэ шIэныгъэу яIэм нахь зырагъэ­ушъомбгъу, я Хэгъэгу рыгу­шхонхэу кIэлэцIыкIухэр агъасэх.

Зэнэкъокъухэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр игъэкIотыгъэу официальнэ сайтэу «оценика.рф» зыфиIорэм итых. Ныбжьэу яIэм емылъытыгъэу хэти зэнэкъокъу­хэм ахэлэжьэн ылъэкIыщт. Порталэу «оценика.рф» ахэмкIэ шапхъэу щыIэхэр ижъугъотэщтых. Iофыгъоу шъузыгъэгумэкIыхэрэмкIэ зэнэкъокъум икоординаторхэм «admin@oc-nika.ru» зыфиIорэ сайтымкIэ зафэ­жъугъэзэн шъулъэкIыщт.