Шъолъырхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Мы илъэсым игъэтхапэ и 1-м ыуж IофшIэпIэ чIыпIэр чIэзынагъэхэм IэпыIэгъоу аратырэм федэу къыхьырэр Правительствэм зэригъэшIэнэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ фишIыгъ.

ТапэкIи а IэпыIэгъум хагъэхъощт, социальнэ зэзэгъыныгъэхэм зарагъэушъомбгъущт, ахэм къащыдэ­лъытэгъэ ахъщэ тынхэр къаIэтыщтых.

Бизнесым IэпыIэгъу фэхъунхэм пае агъэнэфэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщэу промышленностым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ шъолъыр­хэм яфондхэмрэ лизинг зытырэ компаниехэмрэ афагъэкIонэу ахъщэ тедзэ афатIупщыщт. Мыри Президентым унашъоу къышIыгъэхэм ащыщ.

Шъолъырхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыным фэгъэзэгъэщт штабхэр мэлылъфэгъум и 25-м нэс ащы­зэхащэнхэ фае.

Къэралыгъом ипащэ иунашъокIэ бюджет ахъщэ чIыфэу (кредитэу) субъектхэм аштагъэхэмрэ ахэм про­центэу атехъорэмрэ мы илъэсым амытынхэу ашIыгъ, 2025 — 2029-рэ илъэсхэм анэс япIалъэ афылъагъэ­кIотагъ.

Джащ фэдэу псэолъакIэу шъо­лъырхэм ащарагъэжьагъэхэр, ашIыгъагъэу мы уахътэм агъэкIэжьыхэрэр пIалъэхэм адиштэу аухынхэшъ, атIупщынхэм пае псэолъэшIын Iоф­шIэнхэр къызэрэлъэпIа­гъэхэр къыдалъытэзэ, ахэр афа­гъэпсынкIэнхэм пае ахъщэ афа­тIупщыщт.