Ныдэлъфыбзэм идунэе дахэ иIотакIу

Апэрэ адыгэ бзэшIэныгъэлэжьэу Iэшъхьэмэфэ Даутэ Алый ыкъор къызыхъугъэр илъэси 125-рэ хъугъэ.

Лъэпкъым ыпашъхьэ шIушIэгъабэ щызиIэ гъэсэгъэшхом ишIэжь епхыгъэу АКъУ-м, АРИГИ-м, АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ, нэмыкI еджэпIэ зэфэшъхьафхэм Iофтхьабзэхэр ащы­зэхащэх. Ахэм зэкIэми зы гу­хэлъ яIэр — адыгабзэр научнэу апэрэу зылэжьыгъэ Iэшъхьэмэфэ Даутэ ищыIэкIагъэр, адыгабзэмкIэ инаучнэ IофшIэгъэшхо зэрифэшъуашэу лIэужыкIэм зэлъегъэшIэгъэныр ыкIи ишIэжь гъэлъэпIэгъэныр.

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ краеведениемрэ литературэм­рэкIэ иотдел «Проводник в мир родного языка» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр къыщызэIуахыгъ. Ар зыгъэхьазырыгъэр мы от­делым иIофышIэу Айтэчыкъо Рузан.

— Лъэпкъым Даутэ шIоу фи­лэжьыгъэр зэрэбэр къаушыхьаты тифонд иматериалхэм: тхылъ­хэу, хэутыгъэ статьяхэу, учебникхэу, методическэ IэпыIэгъу­хэу, еджапIэхэм апае программэхэу зэхигъэуцуагъэхэм, — къеIуатэ ащ. — Адыгэбзэ шIэныгъэр Iэшъхьэмафэм лъэныкъуабэкIэ зэригъэшIагъ ыкIи зэхифыгъ, лIэшIэгъум къехъу­гъэу а зэкIэ непи тэгъэфедэ, джарэу ишIэныгъэ IофшIагъэ пэпчъ мэ­хьанэ иI. Даутэ иIоф­шIагъэхэр мэкIайхэм мары атет, нэмыкI шIэныгъэлэжьхэм ахэм къара­IуалIэхэрэр зыдэт тхылъхэр, сборникхэр, нэмыкI къыдэ­кIы­гъохэр — гъэзет, журнал тхы­гъэхэр зыдэтхэр дгъэфедагъэх.

Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэ­зэгъэ специалистхэм, кIэлэ­егъа­джэхэм, студентхэм ыкIи аспирантхэм мы къэгъэлъэ­гъонэу апэрэ адыгэ бзэшIэ­ныгъэлэ­жьым фэгъэхьыгъэм зыфагъэ­нэ­Iуасэмэ, иIофшIэгъэ инхэм бзэмкIэ зафагъазэмэ, ямурад ехьыжьагъэхэм нахь псынкIэу зыкъагъэнэфэным игугъапIэ щыI.
(Тикорр.).