«Налмэсыр» — тижъогъо нэф

Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ ипрограммэу «Мы — Россия» зыфиIорэм дунаим щыцIэрыIо ансам­б­лэу «Налмэсыр» хэлажьэ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100, «Налмэсыр» зызэхащагъэр илъэс 85-рэ зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ концертхэр ансамблэм къытыгъэх.

— Апэрэ пчыхьэзэха­хьэр Подольскэ щыкIуагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэ­шъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — Урысыем икъэли 7-мэ концертхэр къащыттыгъэх. — Бысымхэр дахэу къытпэгъокIыгъэх, тагъэлъэ­пIагъ.

«ШIуфэс къашъу», «Адыгэ уджхэр», «Тыр­куем щыпсэурэ адыгэхэм якъашъу» зыфиIо­хэрэр, фэшъхьафхэри «Налмэсым» къышIыгъэх. Адыгэхэм ятарихъ, яшэн­хабзэхэр къэзыгъэлъэ­гъорэ артистхэм IэгутеошхокIэ къапэгъокIыхэзэ, лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ осэ ин къыфашIыгъ. Адыгэ къэшъо мэкъа­мэхэр, къушъхьэчIэсхэр шъонтырыпым зэрэтеохэ­рэр, Кавказ икъушъхьэ лъагэхэр зэпагъэджэжьхэзэ зэрэуджыхэрэр, фэшъхьафхэри концертхэм яплъыгъэхэм лъэшэу ашIогъэшIэгъоныгъэх.

Адыгэ шъуашэр, ащ идэ­хагъэ нэм фэплъырэп, гущыIэкIэ къэIотэ­гъуаеу щыт. Саер ыгъэбы­батэзэ къашъоу «Ислъамыер» пшъашъэм къызэришIырэр, адыгэхэр хьа­кIэм зэрэпэгъокIыхэрэр, «Абхъаз къашъор», нэ­мыкIхэри «Налмэсым» ире­пертуар хэтых. Лъэпкъ­хэр къашъохэм зэрэзэ­фащэхэрэр артистхэм игъэ­кIотыгъэу къагъэлъэгъоныр шэнышIу афэхъугъ.

Адыгэ шъуашэм идэхагъэ, ар зепхьаным фэшI амалэу щыIэхэм искусст­вэм пыщагъэхэр бэрэ къа­кIэупчIагъэх. Тиартистхэм къагоуцохэзэ нэпэ­еплъ сурэтхэр атырахы­гъэх.

Адыгеим щыкIощт зэхахьэхэр

2022-рэ илъэсыр Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс. «Налмэсым» иконцертхэм шIэхэу апиублэжьыщт. Ансамблэм ихудожественнэ пащэу ыкIи ибалетмейстер шъхьаIэу Хъоджэе Аслъан «Налмэсым» иконцертхэр Адыгэ Республикэм зэрэщыкIощтхэм тащигъэ­гъозагъ.

Мэлылъфэгъум и 15-м къыщегъэжьагъэу псэу­пIэхэу Дондуковскэм, За­рево, Джаджэ, Очэпщые, Кощхьаблэ концертхэр къащитыщтых. Кощхьаблэ — и 21-м, Яблоновскэм ыкIи Инэм и 23-м пчыхьэзэхахьэхэр ащыкIощтых.

Мэлылъфэгъум и 29-р — къашъом и Дунэе маф. «Налмэсым» игъэкIотыгъэ концертыр Мыекъуапэ щызэхищэщт.

«Налмэсыр» Урысыем нахьышIоу щашIэ хъугъэ. Искусствэм щыпхырищырэ лъагъор жъогъо нэфэу къэшIэты, тыгъэм инэ­бзыйхэм къахэщы. Икъа­шъохэмкIэ, лъэпкъ орэдышъохэмкIэ тигъэгушIозэ, дунэе искусствэм щыцIэ­рыIо хъугъэ. Опсэу, ти­лъа­Iэу «Налмэсыр»! Уикъа­шъохэмкIэ гур оIэты, цIэу зыфэпшIыжьыгъэр щыIэныгъэм къыщыо­тэжьы.

ЕмтIылъ Нурбый.