Быбыным фэхьазырых!

ЦIыфыр апэрэу космосым зыбыбыгъэр мыгъэ илъэс 61-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае Адыгэ къэралыгъо университетым тарихъымкIэ ифакультет мэлылъфэгъум и 12-м щыкIуагъ.

Апшъэрэ еджапIэм истудентхэм янаучнэ обществэ мыщ кIэщакIо фэхъугъ.

Космонавтикэм илъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэр къызэрыкIоу ыкIи гуры­IогъошIоу къизыIотыкIырэ доклад гъэшIэгъонхэр Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэхэм къашIыгъ.

Докладэу «Тема космоса в музыке» зыфи­Iорэр къыгъэхьазырыгъ музыкэм итеорие ыкIи музыкальнэ пIуныгъэм иметодикэкIэ кафедрэм идоцентэу, педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ кан­дидатэу Ирина Митус. «Юрий Гагарин в фотоискусстве» зыфиIорэр къыIотагъ сурэтшIынымкIэ кафедрэм идоцентэу, педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Еутых Саидэ. ЗэлъашIэрэ космонавтэу Анатолий Березовоир космонавти­кэм хэхьанэу зэрэхъугъэр адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ факультетым иапэрэ курс щеджэрэ Эвелина Пономаревам гъэшIэ­гъонэу къыриIотыкIыгъ. Дунэе зэфыщытыкIэхэмкIэ факультетым истудентэу Эмир Каримовыр Туркменистан и ЛIыхъужъэу Олег Кононенкэм къытегущыIагъ.

НэмыкI докладыбэ­хэми къэзэрэугъоигъэ­хэр ядэIугъэх. Iэнэ хъу­раем хэлэжьагъэхэм космонавтикэм итемэ агукIэ къызэрапэблагъэр къа­хэщэу упчIабэ зэра­ты­­жьыгъ, космическэ орэдхэм ядэIугъэх, частушкэхэр къаIуагъэх. Анахь къыхагъэщэу зы­тегущыIагъэхэр американскэ космонавтхэр планетэу «Луна» зыфи­Iорэм тырагъэтIысхьанхэу зэрэхъугъэр ары, ащ епхыгъэ зэпэуцужьхэр непэ къызнэсыгъэм къекIокIых.

КIэухым студентхэм янаучнэ обществэ итхьаматэу Дмитрий Ню Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэхэм зэрафэразэр къыIуагъ ыкIи зытегущы­Iэгъэхэ темэмкIэ ухьа­зырыныгъэ дэгъу яIэу къызэрагъэлъэгъуагъэр къыхигъэщыгъ.

Iэшъынэ Сусан.