Хэбзэгъэуцугъэм тетэу зэшIохыгъэ хъущтых

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» пшъэрылъэу къыфишIыгъэр ыгъэцакIэзэ, Къэралыгъо Думэм бюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым иобщественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм чъыгхэтэлэжьыным иIофыгъохэмкIэ цIыфхэм гумэкIыгъоу яIэ­хэмкIэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу щадэгущыIагъ.

Республикэм исхэу чъыгхэтэлэжьыпIэхэр, дачэхэр зиIэхэм федеральнэ хэбзэгъэуцум Iофыгъо зэфэшъхьафхэм язэшIохынкIэ: псырыкIуапIэхэм, канализациехэм, къэуцупIэм ягъэпсынкIэ, ядачэ екIолIэрэ автомобиль гъогум игъэцэ­кIэжьынкIэ зыкъыфагъэзагъ.

ЧъыгхэтэлэжьыпIэ зиIэхэм ащыщхэр Хьасанэкъо Мурат елъэIугъэх псыры­кIуапIэмрэ канализациехэмрэ яшIынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу. Чъыгхатэхэр зы­лэжьыхэрэмкIэ мы Iофыгъом мэхьа­нэшхо иI. Сыда пIомэ, гъэмафэм огъу зыхъукIэ псыр афимыкъоу къыхэкIы.

Ятовариществэ къыпэблэгъэ автомобиль гъогум дэжь къэуцупIэ щагъэпсы зэрашIоигъор чъыгхэтэлэжь купмэ Къэ­ралыгъо Думэм идепутат къыфаIотагъ. КъэуцупIэжъыр зэрэзэщыкъуагъэм къы­хэкIэу ос къесми, ощх къещхми бгъагъэ чIэмытхэу общественнэ транспортым ахэр ежэнхэ фаеу мэхъух.

Автомобиль гъогум игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу нэбгырэ зау­лэмэ Хьасанэкъо Мурат зыкъыфагъэ­загъ. Уаехэм ялъэхъан яхатэхэм якIолIэгъуае зэрэхъурэр ахэм къаIуагъ.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ Къэралыгъо Думэм идепутат гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъу, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъу гъэнэфагъэхэм зафигъэзагъ.

— Республикэм ичIыгу гъэбэжъулъэу щыт. УнэгъуабэхэмкIэ чъыгхэтэлэжьыпIэхэм социальнэ мэхьанэу яIэм уасэ фэшIыгъуай. Хэгъэгуми, республикэми япащэхэм чъыгхэтэлэжьыным пылъхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм яшIуагъэ­кIэ цIыфхэм пхъэшъхьэ-мышъхьэ, цумпэ, хэтэрыкI къабзэхэр хъоеу къахьыжьых. Непэ зыкъызэрэсфагъэзэгъэ Iофыгъохэм ащыщхэм арыкIорэм сшъхьэкIэ гъунэ лъысфыщт, хэбзэгъэуцугъэу щыIэм тетэу ахэр зэшIохыгъэнхэмкIэ фитыныгъэу сиIэхэр къызфэзгъэфедэщтых, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо хэ­бзэ къулыкъухэр Iофтхьабзэм изэхэщэн чанэу къызэрэхэлэжьагъэхэр хэзгъэу­нэфыкIы сшIоигъуагъ.
Къандор Анзор.

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ иде­путат иIэпыIэгъу.