Сурэтыр лъэхъаным репхы

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Лилия Синявскаям ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Лилия Синявскаяр къалэу Фрунзе къыщыхъугъ. 2009-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм щэпсэу. ИскусствэхэмкIэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм, нэмыкIхэм кIэлэегъа­джэу Iоф ащишIагъ. АР-м щыкIорэ къэгъэлъэгъонхэм ахэлажьэ, общественнэ пшъэрылъхэр егъэцакIэх.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоны­гъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ехьылIэгъэ шъо­лъыр зэнэкъокъум ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Сурэтищыр зэхэтэу Хэгъэгу зэошхом инэкIубгъохэр къыгъэлъэгъуагъэх. Тидзэ­кIолIхэр апсэ емыблэжьхэу кIэлэцIыкIухэр заом имашIо къызэрэхахыжьыгъэхэр Л. Синявскаям щыIэныгъэм къыхихыгъэх.

ЧIыопсым идэхагъэ, инэIосэ цIыфхэм, хъугъэ- шIагъэхэм яхьылIэгъэ сурэт­хэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ егъэкIэракIэх. Графикэм, живописым иIэпэIэ­сэныгъэ къащегъэлъагъо.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуа­пIэ щыкIогъэ зэхахьэм къы­щыгущыIагъэх Адыгеим инароднэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь, АР-м исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовар, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан, фэшъхьафхэри.

Искусствэм щызэлъашIэхэрэ СтIашъу Юрэ, Гъогунэкъо Му­хьарбый, Эдуард Овчаренкэр, шапсыгъэ шъолъыр къикIыгъэ Нэгъой Александр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлажьэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъэх, Л. Синявскаям фэгушIуагъэх.

ЗэIукIэгъум къекIолIагъэхэм, къыфэгушIуагъэхэм Лилия Синявскаям «тхьашъуегъэпсэу» ариIожьыгъ. Къэгъэлъэгъоныр мэлылъфэгъум и 20-м нэс Мые­къуапэ щыкIощт.
Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.