Ошъогур къабыбыхьаным иамал

Авиациер ыкIи уашъор сыдигъуи цIыфхэм агукIи ашъхьэкIи ашIогъэ­шIэгъон, ахэм зыIэпащэх.

Чыжьэу ошъогур къэзыбыбы­хьэрэ къухьэлъатэхэр, планер­хэр ошъуапщэхэм ахилъасэхэу зытлъэгъухэкIэ, окIодыжьы­фэ­хэкIэ талъэплъэ. Зыми ымыу­шэтыгъэ чIыпIэхэм уахэзыщэрэ быбын сэнэхьатыр зэ зыуплъэ­кIугъэ цIыфым егъашIи чIидзы­жьышъурэп.

Адыгеим иныбжьыкIэхэр ошъо­гум ибыбэнхэмкIэ ягухэлъ­хэр къадэзыгъэхъурэр, летнэ, авиационнэ училищхэм ачIэ­хьанхэмкIэ зыгъасэхэрэр Мые­къопэ аэроклуб закъор ары. Мыщ ипащэу Евгений Антошкиным къызэриIуагъэмкIэ, тапэкIэ нэбгырэ 12 — 15 арысэу куп зыщыплIхэр аугъоихэти агъасэщтыгъэх. Ау къиныгъохэр щыIагъэх гъэсэныгъэм ишапхъэхэм адиштэу хэушъхьафыкIыгъэу псэуалъэхэр зэтегъэпсыхьэгъэн­хэм. Ахэр джырэ уахътэми дэ­гъэзыжьыгъэ хъугъэхэп, мылъку гъэнэфагъэ ищыкIагъ.

— ИкIыгъэ илъэсым иIоныгъо мазэ Мыекъопэ авиационнэ клубыр социальнэ мэхьанэ зиIэ проектэу «Адыгеим парашютнэ IэпэIэсэныгъэмкIэ иныбжьыкIэ гупчэ — щыIэныгъэм авиа­циер къыщыхэхыгъэнымкIэ ныб­жьыкIэхэм адэIэпыIэрэ амал» зыфиIорэм ипхырыщын ылъэныкъокIэ Президентым игрант икъы­дэхын хэлэжьагъ ыкIи ящэ­нэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Ащ къыкIэкIогъэ сомэ мин 380-мкIэ аэродромым ищыкIэгъэ оборудованиехэм ащыщхэр зэдгъэгъотыгъэх. Ау ахэр мэкIэ дэд, — къыIуагъ Евгений Антошкиным.

Мы уахътэм клубым егъэджэн сыхьатхэр щылъагъэкIуа­тэх. Къалэм игурыт еджапIэхэр къакIухьэхэзэ, клубым имэхьа­нэ, иIофшIэн зытегъэпсыхьа­гъэр агурагъаIо, шIоигъоныгъэ зиIэ ныбжьыкIэхэр къырагъэблагъэх. Ащ къыдыхэлъытагъэу, гурыт еджапIэхэу NN 2-м, 3-м, 5-м, 8-м, 34-м ащеджэхэрэм зэдэгу­щыIэгъухэр адашIыгъэх. ПстэумкIи кIэлэеджэкIо 200-мэ аэроклубым иIофшIэн фэгъэхьыгъэ къэбарыр алъагъэIэсыгъ.

Парашют къепкIэхыным тегъэпсыхьэгъэ егъэджэнхэм ахэ­лэжьэн амал зиIэхэр зыныбжь илъэс 14-м шIокIыгъэхэр арых.

— Сыд тикъиными мы уахътэ зыуж титыр тызэрэщыIэр яд­гъэлъэгъуныр, Iоф тшIэ зэрэтшIоигъор ыкIи ащ шIуагъэу пылъыр ядгъэшIэныр ары, — еIо Евгений Антошкиным.

БэмышIэу аэроклубым купи 2 къычIитIупщыгъ. Нэбгырэ 16 хъурэм щеджагъэхэм парашют къепкIэхыным хэлэжьэнэу нэ­бгыри 6 шIоигъоныгъэ зиIэу къахэкIыгъэр. Адрэхэр фэмыехэу арэп, ау мыщ унэе мылъку гъэнэфагъэ зэрэпэIухьэрэм ар къыхэкIыгъ. Джы ахэр Ессентуки ащэщтых. Ащ иаэроклуб зэпхыныгъэ дыряIэу зэдэлажьэх. Мэлылъфэгъу — жъоныгъокIэ мазэхэм ныбжьыкIэхэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэм языгъэ­хьа­зырын Iофтхьабзэхэр а къа­­лэм щыкIощтых.

Iэшъынэ Сусан.