Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр

Республикэ зэнэкъокъоу «Компьютерная графика» зыфиIорэм Мые­къуапэ икIэлэеджакIохэм текIоныгъэр къыщыдахыгъ.

КIэлэцIыкIу технопаркэу «Кван­ториумым» щызэхащэгъэ Iофтхьабзэр Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм якультурнэ кIэн и Илъэс фэгъэхьыгъагъ. Адыгеим иеджапIэхэм ащеджэрэ нэбгырэ 37-рэ зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Ахэм цIыфхэм ащэфын алъэкIыщт продукциехэм ягъэхьазырынкIэ дизайн-про­ектхэр зэхагъэуцонхэу щытыгъ.

«Компьютерная 2D модель» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ текIоны­гъэр къыдахыгъ тикъэлэ шъхьаIэ икIэлэеджакIохэу Михаил Дербуш (лицееу N 19) ыкIи Олег Олефиренкэм (еджапIэу N 7). Джащ фэдэу Мыекъуапэ икIэлэеджэкIуи 5-мэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх.

Лъэныкъоу «Компьютерная 3D модель» зыфиIорэмкIэ апэрэ чIыпIищыр Мыекъуапэ икIэлэеджакIохэм къыдахыгъ.

ЧIыопсыр къэухъумэгъэнымкIэ мыкъэралыгъо гупчэу «НАБУ-Кавказ» зыфиIорэм иIэпыIэгъукIэ зэнэкъокъур рагъэкIокIыгъ. КIэлэеджакIохэм творчествэмкIэ сэнаущыгъэу ахэлъыр къызэIухыгъэным, къэбарлъыгъэIэс ыкIи цифрэ шIыкIэм тет технологиехэм, компьютернэ графикэм алъэныкъокIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэныр ары зэнэкъокъум ипшъэ­рылъ шъхьэIагъэр.

(Тикорр.).

Сурэтхэр Мыекъопэ къэлэ администрацием исайт къит­хыгъэх.