Гъогухэр зыгъэцэкIэжьыщтхэр къэнэфагъ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъогу Iахьи 9 мы илъэсым зэтырагъэпсыхьащт.

Мыхэр 2023-рэ илъэсым агъэцэкIэжьынхэу щытыгъ, ау IофшIэнхэр илъэскIэ нахьыжьэу рагъэ­жьэнхэу унашъо ашIыгъ. ЗэкIэмкIи километрэ 12 зэтырагъэпсыхьащт.

Адыгеим мы IофшIэнхэр щызыгъэцэкIэщт организациер блэкIыгъэ тхьамафэм къэнэфагъ, ар пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «БАК-Строй» зыфиIорэр ары. Мы фирмэм ипсэолъэшIхэм 2021-рэ илъэсым Мыекъуапэ игъогу Iахь 18 агъэцэкIэжьыгъ, ахэм якIыхьагъэ километрэ 12,3-рэ мэхъу, джащ фэдэу гъогу зэхэкIыпIи 10 зэтырагъэпсыхьагъ.

Зэзэгъыныгъэу зыкIэтхагъэхэм къызэригъэнафэрэмкIэ, Мыекъуапэ, станицэу Ханскэм, псэупIэу Родниковскэм ягъогу Iахьхэр агъэцэкIэжьыщтых, ахэм сомэ миллион 213-рэ атефэщт. Илъэсэу тызхэтым ишышъхьэIу мазэ ехъулIэу IофшIэнхэр аухынхэу агъэнафэ.

Республикэм ипащэхэм ыкIи къэлэ администрацием анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр Мые­къуапэ иурамэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм игъогу зэрифэшъуашэу гъэцэкIэжьыгъэныр ары.