Анастасие шъуедэIу, зыжъугъэпсэф

Орэдым псэ къыпызыгъакIэрэм, тамэ езытырэм ипчыхьэзэхахьэ гъэшIэгъон зэрэхъущтым щэч хэлъэп.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо оркестрэу Анатолий Шипитько ыцIэ зыхьырэ «Русская удалым» иконцерт мэлылъфэгъум и 22-м Мыекъуапэ щы­кIощт. Дунэе фестиваль- зэнэкъокъухэм пчъагъэрэ щытхъуцIэхэр къащыдэзыхыгъэ орэдыIоу Анастасия Истамуловам ипчыхьэзэхахьэ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэхэща­кIохэм рагъэблагъэх.

«Русская удалым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артистэу, музыкант цIэрыIоу Андрей Ефименкэм игуапэу тыщигъэ­гъо­загъ Анастасия Истаму­ловам орэд зэфэшъхьафхэр концертым къызэрэщиIощтхэм.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ артисткэу мэкъэ Iэтыгъэ зиIэм Адыгэ Республикэм иконцерт хэхыгъэ­хэр къегъэдахэх. Макъэр зэкIищызэ, орэдым хэлъ гущыIэхэр къабзэу къыплъегъэIэсых. Орэдышъомрэ макъэмрэ зэрэзэдиштэхэрэм ишIуагъэкIэ игущы­Iэхэр гурыIогъошIух.

Урыс лъэпкъ орэдхэр макъэм имызакъоу, гукIэ къэсэIох. Орэд пэпчъ екIолIэкIэ шъхьаф къыфэзгъотыным фэшI сикIэлэегъа­джэхэм, оркестрэм хэтхэм яшIуагъэ къысагъэкIыгъ, — къе­Iуатэ Анастасия Истамуловам.

Артистым искусствэ лъагэм зыфигъасэзэ, орэдыIохэм яшэн- хабзэхэм, къыодэIурэ цIыфхэм гукIэ уалъыIэсын зэрэфаем А. Истамуловам мэхьэнэ ин реты.

Оркестрэм илектор-искусствоведэу Ирина Ибрагимовам концертыр зэрищэнэу зегъэхьазыры. Урыс лъэпкъ ыкIи сэмэр­къэу зыхэлъ кIэнэкIэлъэ орэдхэр, гур зыIэтыхэрэр, СССР-м илъэхъан, джырэ уахътэ аусыгъэхэр А. Истамуловам къыIощтых. Пчыхьэм концертыр сыхьатыр 6-м рагъэжьэщт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, артисткэм итворчествэ зыгъэлъапIэхэрэр, «Русская удалым» едэIу зышIоигъохэр зэхэща­кIохэм филармонием рагъэблагъэх.
ЕмтIылъ Нурбый.