Нэхэе Аслъан имузыкэ тедэIущт

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошэгъэ Нэхэе Аслъан исимфоническэ музыкэ фэгъэхьыгъэ концерт республикэ филармонием щыкIощт.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу респуб­ликэ филармонием и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ концертыр зэхещэ. Оркестрэм идирижерыр СтIашъу Къэплъан, художественнэ пащэр Урысыем изаслуженнэ артистэу, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу Темыркъанэ Петр.

Нэхэе Аслъан Адыгеим иапэрэ профессиональнэ композитор, Адыгэ Республикэм иком­позиторхэм я Союз итхьамат. МэщбэшIэ Исхьакъ ытхыгъэ романэу «Бзыикъо заом» техыгъэ апэрэ лъэпкъ оперэр, симфоническэ произведение инхэр А. Нэхаим ыусыгъэх. Адыгэ лъэпкъ музыкальнэ искусствэм зиушъомбгъуным лъапсэ фи­шIыгъ. Лъэхъаным диштэу адыгэ классическэ музыкэр зыусырэ композиторэу ар алъытэ. Республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къыфагъэшъошагъ, Урысыем и Правительствэ ипремие илауреат.

Концертым адыгэ лъэпкъ орэ­ды­шъохэр, фольклорым къы­хэ­хыгъэхэу композиторым оркестрэм пае зэригъэфагъэхэр, симфони- ческэ произведениехэр щыIущтых.
2022-рэ илъэсым, мэлылъфэгъум и 15-м пчыхьэзэхахьэр филармонием щыкIощт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.