Тульскэм щыкIощт

Къэзэкъ культурэм ия ХХХI-рэ фестиваль 2022-рэ илъэсым жъо­ныгъуакIэм и 27 — 30-м Мыекъопэ районым ипсэупIэу Тульскэм щыкIощт.

Хэгъэгум ишъо­лъырхэм ялъэпкъ культурэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм изэхэщэкIо куп хэт­хэм язэхэсыгъо хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ, Мыекъопэ районым иад­министрацие ипащэ игуадзэу Андрей Пономаревыр, рес­публикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Ацумыжъ Лианэ, Мыекъуапэ иадминистрацие культу­рэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэ испециалист шъхьаIэу Ирина Варакута, Тульскэм икъоджэ псэупIэ иадминистрацие ипащэу Евгений Демкиныр, Мыекъопэ районым икъэзэкъ обществэ ипащэу Андрей Мамонтовыр, Н. Уваровам ыцIэ зыхьырэ творческэ купэу «Звонницэм» ипащэу Дмитрий Гордиенкэр, Мыекъопэ районым лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зыгъэIорышIэрэ Ольга Золотаревар. Фестивалым итхьаматэу, Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яотдел ипащэу Александр Даниловым зэIукIэгъур зэ­рищагъ. Аужырэ илъэсхэм IофшIагъэу яIэм, лъэхъаным диштэу мурадэу ашIыгъэм ар къатегущыIагъ.

2019 — 2021-рэ илъэсхэм къэзэкъ культурэм ифестивальхэм Урысыем ишъолъыр 48-мэ къарыкIыгъэхэр ахэлэжьагъэх. Александр Да­ниловым зэфэхьысыжьхэм ащыхигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Мыекъопэ районым иадминистрацие, нэмыкIхэу IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм зэрафэразэр.

Къыблэм, Темыр Кавказым, Кемеровэ, Челябинскэ, Сахалин, Тюмень, Санкт-Петербург, Луганскэ народнэ республикэр, Башкортостан, нэмыкIхэри фестивалым хэлажьэхэу уахътэ къыхэкIыгъ. Фестивалым гъунапкъэ иIэп, зеушъомбгъу.

Апэрэ мафэм фестивалым щызэнэкъокъущтых, шIэны­гъэм фэгъэхьыгъэ конференциер, зэкъошныгъэм игъэпы­тэн ехьылIэгъэ зэIукIэгъур, нэмыкIхэри зэхащэщтых.

Спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэ­къокъухэр къэзэкъхэм зэхащэщтых, яIэпэIэсэныгъэ къа­гъэлъэгъощт. Краснодар краим, Адыгэ Республикэм концертхэр ащызэхащэщтых.

Фестивалым хэлажьэ­хэ­рэм, хьакIэхэм Адыгеим ичIы­пIэ дахэхэр арагъэлъэгъущтых. Къэзэкъхэм яфес­тиваль-зэнэкъокъу нахь гъэ­шIэгъон зэрэхъущтым зэхэщакIохэр пылъыщтых. Нэ­ры­лъэгъу IэпыIэгъухэр агъэ-псы­щтых, лъэпкъ культурэм, ис­кусствэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр къызэIуахыщтых, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм фестивалым хэлажьэ­хэрэр ащагъэгъозэщтых.

Екатерина Загорулько.
Мыекъопэ къэзэкъ отделым ипащэ игуадз.