«Роза Хуторыр» къыхэпхымэ

КIымэфэ Олимпиадэр Шъачэ зыщырагъэкIо­кIыгъэм къыщегъэжьагъэу зыгъэпсэфыпIэу «Роза Хуторыр» анахь чIыпIэ цIэрыIоу хэгъэгум итхэм ащыщ хъугъэ.

КIымэфэ зыгъэ­псэфыгъо лъэхъаныр мэлылъфэгъум и 22-м мыщ щау­хыгъ. Ащ лъыпыдза­гъэу гъэмафэр, фабэр нахь зикIасэхэм жъоныгъуа­кIэм и 1-м къыщегъэжьагъэу турхэр бронировать ашIы­хэу рагъэжьагъ.

ЗекIон кэшбэкыр зыгъэфедэхэрэм зыгъэпсэфыпIэу «Роза Хуторыр» зэрахэтыр Ростуризмэм къы­Iуагъ. Турхэр жъоныгъуакIэм и 1-м нэс зыщэфыхэрэм атыгъэ ахъщэм ипроцент 20 къафызэкIагъэкIожьыщт.

ЗыгъэпсэфыпIэм маркетингымкIэ идиректорэу Дмитрий Барашковым къыIуагъ мы мафэхэм гъэмафэм зызэрагъэпсэфыщтым егупшысэхэрэм яфедэ хэлъэу путевкэхэр ащэфынхэ зэралъэкIыщтыр.

— ТихьакIэхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэтлъытэхэзэ мэфэ пчъагъэу зызэрагъэпсэфыщтыр, нэмыкI фэIо-фашIэу зыфаехэр къыхяд­гъэхыщтых, — къыIуагъ ащ.

Кэшбэкым фэшъхьафэу турпакетэу «Крутые Горы Лето Макс» зыфиIорэр зыщэфыхэрэми уасэхэм къафыщагъэкIэщт. ХьакIэщхэм мэфищым къыщегъэжьагъэу мэфиблым нэс уащыпсэун уфит.

Зэрагъашхэхэрэм фэшъхьафэу, алъэгъунэу зыфэехэ чIыпIэ дахэхэм зэранэсыщтхэм, зыгъэпсэфыпIэм имузей зэрэчIэхьащтхэм атефэрэ уасэхэр арагъэтыщтхэп.

Зыгъэхьазырыгъэр
Шъаукъо Аслъангуащ.