«Золушкэр», Къалмыкъ театрэр

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» иIофтхьабзэу «Театрэхэр кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэр щыIэныгъэм щыпхыращы.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние изэхэхьэпIэ цIыкIу спектаклэу «Золушкэр» апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ. Шарль Перро зэригъэфэгъэ пшысэм техыгъэ къэгъэлъэгъоныр нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыным» щагъэуцугъ. Режиссерыр Нэгъой Асыет, сурэтышIыр – Юлия Тучкова.

— Федеральнэ партийнэ проектэу «Родинэ цIыкIум икультур» зыфиIорэ Iофыгъоу партиеу «Единэ Россием» зэхищагъэм къыпкъырыкIэу къэгъэлъэгъоныр дгъэуцугъэ, — къытиIуагъ театрэу «Дышъэ къошыным» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав.

— «Золушкэр» дунаим щашIэ. Пшысэр гукIэгъу цIыфым хэлъыным, IофшIэным гуетыныгъэ фыриIэным афэгъэхьыгъ.

— ШIур зыгу илъ пшъэшъэжъыер ицIыкIугъом ибэу къэнагъ. НынэпIосыр, шыпхъухэр къыфэгумэкIыхэрэп, дэеу къыдэзекIох. ЩыIэныгъэм гушIуагъоу хэлъыр ышIэрэп. Пшысэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ухещэ.

— Пшысэм икъэгъэлъэгъон артистэу хэлажьэрэр макIэп.

— Къэгъэлъэгъоныр нахь гъэшIэгъонэу гъэпсыгъэным фэшI нэбгырабэ хэдгъэлэжьагъ. Пшысэм екIолIакIэу фэтшIыгъэм зыкъигъэшъыпкъэжьыгъэу тэлъытэ.
— Артистхэм ацIэхэм гъэзетеджэхэри къы­кIэупчIэх.

— Сигуапэу ащызгъэгъозэных. Нэгъой Зуриет, ТIэшъу Светлан, Къохъужъ Аминат, Сусана Косян, Къапэ Саид, Сергей Ведерин, Гованес Татосян.
— Станислав, Къалмыкъым итеатрэ Мые­къуапэ шIэхэу къэкIощт.

— Драмэм ыкIи комедием я Къалмыкъ республикэ урыс театрэ ипащэу Виктор Хаптахановыр синыбджэгъу, тызэдеджагъ. Лъэпкъхэр искусствэм зэрэзэфищэхэрэм тытегущыIэу бэрэ къыхэкIы. Пшысэм техыгъэ къэгъэлъэгъоныр зекIокIэ дэйхэр къызыхэфэрэ пачъыхьэм, ащ ишхончаоу Федот, ащ ишъхьэгъусэ бзылъфыгъэ дахэу Марусе, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъ.

— Къалмыкъ театрэр зэнэкъокъухэм ахэлажьэ.

— Урыс театрэхэм я Дунэе фестиваль Йошкар-Ола зыщэкIом осэшIхэм мюзиклэр анахь дэгъухэм ахалъы­тагъ. Театрэм шэн-хабзэхэр къыгъэлъэгъонхэмкIэ опыт ин иI, щысэ тепхынэу иIофшIэн зэхещэ.

— ЯтIонэрэ къэгъэлъэгъоным укъытегущыIэ тшIоигъу.

— Александр Пушкиным ипшысэу «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» зыфиIорэр Къалмыкъым итеатрэ къыгъэлъэгъощт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр еплъынхэу къетэгъэблагъэх.

— Къэгъэлъэгъоныр зыщыIэщт мафэр къытаIоба.

— Мэлылъфэгъум и 13-м филармонием щыкIощт, мэкъэгъэIухэм шъуалъыплъ.