Дышъэу медали 6

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм, зы­ныбжь икъугъэхэм ушу сань­дамкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ.

Мурманскэ, Карелием, Лениград хэкум, Хабаровскэ, Сыбыр, Адыгеим, нэмыкIхэм ябэнэкIо 550-рэ алырэгъум щызэIукIагъ.

Илъэс 12 — 13 зыныбжьхэм язэIукIэгъу­хэм Адыгэкъалэ иеджакIоу Хьакомэ Азэмат, кг 56-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ. Шэуджэн районым зыщызыгъэсэрэ Сихъу Мыхьамэт анахь онтэгъухэм якуп дышъэр къыщихьыгъ. Тренерхэу ХъуакIо Азэматрэ Даур Хьамедрэ бэнэкIо ныбжьыкIэхэр агъасэх.

ГутIэ Аслъанчэрый илъэс 18 — 19 зыныбжьхэм янэкъокъугъ, кг 80 къещэчы.

Нарт шъаом дышъэр къыдихыгъ, тренерэу Хь. Дау­рыр ипащэу Шэуджэн районым зыщегъасэ.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу

N 2-м, пащэр Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, ибэнакIохэм дышъэ медали 4 къыдахыгъ! Илъэс 18-м зыныбжь къехъугъэхэм якуп Анна Вапельник, кг 48-рэ, апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Алена Вапельник, кг 52-рэ, дышъэм фэбанэзэ спортым щыцIэрыIохэм аIукIагъ. 2021-р илъэсым дышъэр къыдэзыхыгъэ бэ­на­кIом кIэух зэIукIэгъум щытекIуагъ, ды­шъэр къыфагъэшъошагъ.

Вилена Парамоновам, кг 60, иIэпэIэсэныгъэ дэгъоу къыгъэлъэгъуагъ, дышъэр къы­дихыгъ.

Кристина Морозовар Урысыем, IэкIыб хэ­гъэгухэм ащашIэ. 2021-рэ илъэсым Адыге­им испортсмен анахь дэгъуи 10-мэ ащыщ хъугъэ. К. Морозовар, кг 70-рэ, теубытагъэ хэлъэу дышъэм фэкIуагъ.

— Кристина Морозовам Урысыем изэ­нэкъокъухэм я 9-рэ дышъэ медалыр къащыдихыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэрбый. – ЗэкIэлъыкIоу илъэси 9 апэрэ чIыпIэр къэзыхьыгъэ пшъашъэр спортым фэшъыпкъ, гуетыныгъэ ин хэлъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр тизэдэгущыIэгъу щыхи­гъэунэфыкIыгъ Кристина Морозовар спортым имызакъоу шIэныгъэм зэрэпылъыр. Институтыр пшъашъэм къызеухым, шIэныгъэлэжь хъунэу мурад ышIыгъ.

Спорт еджапIэу N 2-м ибэнакIохэр ушу саньдам фегъасэх опыт ин зиIэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэрбый. Спорт еджапIэу N 2-м ибэнакIохэм дышъэ медали 4, зэкIэмкIи Адыгеим испортсменхэм дышъэу 6, зы джэрз къызэрэдахыгъэм фэшI тафэгушIо. Хэгъэгушхом щыкIогъэ зэнэкъокъум тирес­публикэ ыцIэ къыщыхагъэщыгъ, тагъэгу­шхуагъ. Аферым!

Сурэтым итхэр: Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м икоманд.