Абхъазым зыфагъазэ

Абхъазым зыщыбгъэпсэфыныр гупсэф. Ащ сыдигъуи щыфаб. Шхъон­тIабзэу илъэс псаур изыхырэ чъыг­хэмрэ куандэхэмрэ гур къыдащае. Яхыпс къабзэ, яшхынхэр гохьых. Агу зэIухыгъэу хьакIэхэр къырагъэ­благъэх.

Туроператорхэм хагъэунэфыкIы Абхъазым аужырэ илъэсхэм зыгъэ­псэфакIо къакIощтыгъэхэм япчъагъэ елъытыгъэмэ, мы уахътэм ар процент 30-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

«Интуристым», нэмыкI туропе­раторхэми арэущтэу зыкIэхъурэр къыхагъэщы. Хэгъэгу зэфэшъхьафыбэмэ ялъытыгъэмэ, Абхъазым укIоныр анахь IэшIэх. Iофыр къэзгъэпсынкIэрэ ПЦР-тестыр умытыгъэми, вакцинэр зызэрэхябгъэлъхьагъэмкIэ сертификатыр ямыгъэлъэгъуми, Урысыем ипаспорт зыдэпIыгъымэ Абхъазым игъунапкъэ зэпыпчын плъэкIыщт.

Абхъазым зекIонымкIэ иминистрэу Теймураз Хишба къызэри­IорэмкIэ, икIыгъэ илъэсым фэмыдэу хьакIэщ зэтегъэпсыхьагъэхэу жъогъуи 3 — 5 зиIэхэр ары зыгъэпсэфакIохэм къыхахыхэрэр.

Турхэм ауасэ мыгъэ процент 20 — 30 фэдиз къазэрахэхъощтыр гъэтхапэм къаIогъагъ. ИкIыгъэ илъэ­сым мафэм щэ зэрэшхэхэрэм сомэ 600 лъатыщтыгъэмэ, джы ар 800-м нэсыгъ.