Фестивалэу «Хрусталь жъогъожъыехэр»

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм «Хрусталь жъогъожъыехэр» («Хрусталь­ные звез­доч­ки») зыфиIорэ фестиваль-зэнэкъокъум иапэрэ едзыгъо зэхищагъ.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу имызакъоу, нэмыкI къэралыгъо структурэхэм ахэтхэм якIэлэцIыкIухэри фестивалым щызэIукIагъэх.

ОсэшIхэм ахэтыгъэх АдыгеимкIэ культурэм ыкIи искусствэм яIофышIэ цIэ­рыIохэр.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр аныбжь елъытыгъэу купитIоу агощыгъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм музыкальнэ Iэмэ-псы­мэхэмкIэ мэкъамэхэр къырагъэIуагъэх, къэшъуагъэх, орэдхэр къаIуагъэх. ЗэхэщакIохэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ шIэжь яIэу пIугъэнхэмкIэ, лIэужхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яI.

Лъэныкъоу къашъомкIэ анахь цIыкIу­хэр зыхэхьэгъэ купым апэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ КIыкI Самирэрэ Рада Вервейкрэ. НахьыжъхэмкIэ текIоныгъэр къыдахыгъ ансамблэу «Абрекхэм» хэтхэ Беданэкъо Аризэрэ Хъопсэрыкъо Хьамидрэ. Ахэм лъэпкъ къашъоу «Ислъамыер» дахэу къагъэлъэгъуагъ.

Орэд къэзыIуагъэхэм анахь къахэ­щыгъ Денис Олейниковыр. Группэу «ДДТ-м» ирепертуар щыщ орэдэу мыщ къыIуагъэм жюрим хэтхэм осэшIу фашIыгъ.

Зэнэкъокъум ишъолъыр едзыгъо хэлэжьагъэхэм зэкIэми дипломхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошэщтых. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм явидеоматериалхэр Москва агъэхьыщтых, къыкIэлъыкIорэ уцугъом ахэр хэлэжьэщтых.

Хьыкум приставхэм
я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу