ОрэдыIо анахь дэгъухэр къэнэфэщтых

Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджа­­пIэу N 1-м мэлылъфэгъум и 6-м академическэ орэдкъэIонымкIэ щызэнэкъокъущтых.

ЗэхэщакIохэм гухэлъэу яIэр кIэлэцIыкIу сэнаущхэу мэкъэ дахэ зиIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ятворческэ амалхэр къызэIуягъэхыгъэнхэр ыкIи сэнэ­хьатымкIэ гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэныр ары.

Зэнэкъокъум кIэлэеджэкIо 40 хэлэжьэщт, ахэр искусст­вэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм, Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м, къалэм искусствэхэмкIэ иеджапIэхэу N 3-м ыкIи 6-м, искусст­вэхэмкIэ еджапIэхэу Тульскэм, Кощхьаблэ, Натырбые, Инэм, Яблоновскэм, Шэуджэнхьаблэ ыкIи Дондуковскэм адэтхэм къарыкIыщтых.

Мыекъуапэ и ДШИ N 1-м изал цIыкIу Iофтхьабзэр щы­кIощт, еджакIохэр ныбжьымкIэ купи 4-у гощыгъэщтых.

Жюрим итхьаматэр искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу Марина Прошинар ары.

Зэнэкъокъум къыщыхагъэщыхэрэм дипломхэмрэ шIухьафтынхэмрэ аратыщтых.

Республикэ зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъэх искусст­вэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м методикэмкIэ игупчэрэ АР-м культурэмкIэ и Минис­терствэрэ.

Мыщ фэдэ Iофтхьабзэр илъэс къэс зэхащэ зэблэдзы­гъэу: зэмкIэ эстраднэ вокалымкIэ, адрэмкIэ — академическэ вокалымкIэ.
(Тикорр.).