ЛIыхъужъ орэдхэр къыщаIуагъэх

ЛIыхъужъ орэдымкIэ къэлэ фестивалэу «Это наша с тобой био­гра­фия» зыфиIорэр мэлылъфэгъум и 1-м культурэм и Унэу «Гигантым» щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Мыекъуапэ итворческэ коллективхэм яорэдыIохэр ыкIи искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымым ыцIэ зыхьырэм щеджэхэрэр.

Iофтхьабзэр мэхьанэ зиIэ тарихъ хъугъэ-шIэгъэ инитIум афэгъэхьыгъагъ: Хэгъэгу зэош­хом ТекIоныгъэр къызыдахыгъэр илъэс 77-рэ ыкIи ­Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэ­хъухэрэм. Фестивалыр узыIэпищэу гъэпсыгъагъэ, лIыхъужъ орэдэу ащ къыщаIуагъэ пэпчъ тарихъ блэкIыгъэр нэм къы­кIигъэуцожьыщтыгъ, гум нэсырэ мэкъамэхэм, гущыIэхэм Хэгъэгу шIулъэгъур зэхыуагъа­шIэщтыгъ, лIыгъэшIэным уфапIущтыгъ.
(Тикорр.).