ЩыIэныгъэм орэд къыфаIо

Республикэ филармонием и Къэралыгъо оркестрэу А. Шипитько ыцIэ зыхьырэ «Русская удалым» «Музыкальнэ шIухьафтын» зыфиIорэ концертыр Мыекъуапэ къыщитыгъ.

— ШэнышIу зэрэтфэхъугъэу, гъатхэм фэгъэхьыгъэу пчыхьэзэхахьэр зэхэтщагъ, ­— къы­Iуагъ концертыр зезыщэгъэ лектор- музыковедэу Ирина Ибрагимовам. — ЩыIэныгъэм идэхэгъу фэусэгъэ композиторхэм япроизведениехэм тигуапэу шъуядгъэдэIущт.

Н. Будашкиным, И. Дунаевскэм, А. Петровым, М. Таривердиевым, А. Цыганковым, нэмыкI композиторхэм аусыгъэ­хэр оркестрэм ыгъэжъынчыгъэх. Художественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Андрей Ефименкэм къытиIуагъ мэфэкIхэм, хъугъэ-шIагъэхэм яхьылIэгъэ концертхэр гъатхэм зэрэзэхащэщтхэр.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ зычIэт унэр агъэцэкIэжьи икIэрыкIэу къызэрэзэIуахыжьырэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм «Русская уда­лым» иартистхэм музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ произведениехэр щагъэжъынчыгъэх. Хэгъэгу ыкIи Дунэе фестиваль-зэнэкъо­къухэм щытхъуцIэхэр къащыдэзыхыгъэ Анастасия Истамуловам мэкъэ IэтыгъэкIэ урыс лъэпкъ орэдыр къыIуагъ.

— Орэдыр сищыIэныгъэ щыщ хъугъэ. Урыс орэдхэм псэр, гур ахэплъхьан зэрэфаер сезыгъэ­джэгъэ кIэлэегъаджэхэм, «Русская удалым» ихудожественнэ пащэу Андрей Ефименкэм, искусствэм хэшIыкI фызиIэхэм къысаIоу бэрэ къыхэкIыгъ. Ситворчествэ къылъыплъэ­хэрэм, культурэр зышIогъэшIэгъонхэу тиконцертхэм яплъы­хэрэм, Iэгу къытфытеохэрэм тафэраз, тизэхахьэхэм къятэгъэблагъэх. ЩыIэныгъэм орэд къыфатIозэ, цIыфхэр дгъэгу­шIохэ тшIоигъу, — къытиIуагъ Анастасия Истамуловам.
ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтым итыр: Анастасия Истамуловам орэд къеIо.