Мэщыт мафэ орэхъу

Мэщыт мафэ орэхъу

ГупыкI зиIэхэм ямылъкукIэ, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ иIэпыIэгъукIэ къуаджэу Кощхьаблэ игупчэ мэщыт дэхэ дэдэ къыщашIыгъ. НэкIмазэм иапэрэ мафэ мэфэкI шIыкIэм тетэу ар къызэIуахыгъ. Адыгеим ирайонхэм ямызакъоу, Пшызэ шъолъырым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым къарыкIыгъэ быслъымэнхэр, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр бэдэдэу мэщытым икъызэIухын къеблэгъагъэх.

МэщытыкIэм метрэ 30 илъэ­гагъ, IэзэнэджэпIитIу хэт, нэбгырэ 1000 фэдиз чIэфэщт. Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, зэкIэлъыкIоу мэ­фитфым ашIырэ нэмазым, бэрэскэшхо ыкIи пчыхьэ тэрауихъ нэмазым анэмыкIэу мэщытым къакIохэрэр ислъамым ишъэфхэм ащагъэгъозэщтых, КъурIаным фырагъэджэщтых, къызэрэщэхэрэм янэчыхьэ щатхыщт, урокхэр, лекциехэр афызэхащэщтых.

Мэщытым икъызэIухын фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет и Тхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Ады­геим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ имуфтиеу Къэр­дэнэ Аскэрбый, общественнэ объединениехэм, дин конфессием ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Кощхьэблэ мэщытыкIэм иIимамэу агъэнэфэгъэ Хъущт Азэмат пэублэм КъурIан къе­джагъ. Нэужым мэщытым къе­кIолIагъэхэм закъыфигъази НэкIмазэу къихьагъэмкIэ къафэ­гушIуагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, быслъымэн цIыф пэпчъ ешIэ мэщытым мэхьанэу иIэр, Ала­хьым иунэу ар зэрэщытыр. ЗэкIэ мы Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм къафэлъэIуагъ ятхьэлъэ­Iухэр афигъэбэгъонэу, шIоу щыIэр къадэхъунэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ мэщытым икъызэIухын къекIо­лIагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ Шъхьэлэхъо Аскэр.

— Быслъымэн пстэуми анахь агъэлъэпIэрэ уахътэхэм ащыщэу НэкIма­зэм иапэрэ мафэ тефэу ти Адыгэ Республикэ мэщыт дахэ, мэщыт зэкIужь къыщызэIут­хыгъ. Къуаджэу Кощ­хьаблэ игупчэ дэдэ ар щ­агъэпсыгъ. Итеплъэ­кIи, ыкIоцIыкIи рай­оным имызакъоу, зэрэ рес­публикэу ащ къыгъэ­кIэрэкIагъ. Мэщытыр цIыф кIуапIэ зэрэхъущтым, быслъымэнхэр зэрэзэфищэщтым сицыхьэ телъ. Адыгеим щыпсэурэ быслъымэнхэм диным епхыгъэ шIэныгъэ тэрэзхэр ыкIи куухэр зыщагъотыщт гупчэ ар афэхъунэу сэ­лъытэ. Мэщытым ишIын зимылъку хэзылъхьэгъэ Хьэвсэкъо Анзор, мыщ хэлэжьагъэ­хэм зэкIэми лъэшэу сафэраз. ЦIыфыныгъэм, хьалэлныгъэм, гукIэгъуныгъэм а зекIуа­кIэр ящысэу сэлъытэ. МэфэкI лъапIэмкIэ ыкIи мэщытым иIофшIэн зэриублагъэмкIэ зэкIэми сыгу къыздеIэу сышъу­фэгушIо, НэкIмэзэ хъяр шъутехьанэу шъуфэсэIо! ШIоу шъушIэрэр бэгъонэу, Iоф дахэу зешъу­хьэхэрэр, сэдакъэу жъугощырэр псапэ хъунэу, шъуинэкIхэр, шъуинэмазхэр Тхьэм къабыл шъуфишIынэу, шъуи­лъэIухэр къызэхихынэу, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, гушIуагъор, насыпыр къышъобэкIэу шъу­псэунэу сышъуфэ­лъаIо!— къыщеIо шIуфэс псалъэм.

КъэIогъэн фае имылъкукIэ мэщытыр языгъэшIыгъэр Успенскэ районым ит къуаджэу Кургъукъуае щыщ меценатэу Хьэвсэкъо Анзор Фуад ыкъор ары. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ирэзэныгъэ тхылъхэр Анзор ятэу Фуадрэ янэу Иринэрэ Шъхьэлэхъо Аскэр аритыжьыгъэх. Ащ нэмыкIэу динлэжьхэм ягъэIорышIапIэ ыпашъхьэкIэ гъэхъагъэхэр зэриIэхэм фэшI Темыр-Кавказым ис быслъымэнхэм я Координационнэ гупчэ иорден Иринэ къыфагъэшъошагъ.

Нэужым Хьэвсэкъо Иринэ зэхахьэм къекIолIагъэхэм закъы­фигъэзагъ:

— СикIалэу Анзор шъощ нахьи нахь дэгъоу сIон слъэкIыщтэп, ау Алахьталэм иIумэткIэ къарыу къырити ащ мэщытыр зэришIыгъэм фэшI сэгушIо. Кощхьэблэ районым имызакъоу, Адыгеим щыпсэухэрэм сышъу­фэраз мыщ фэдэ чIыпIэ дахэ мэщытым зэрэфэжъугъэшъоша­гъэмкIэ. ТхьэшIошъхъуныгъэ зыбгъодэлъ цIыфыр обществэмкIэ щынагъоп. Арышъ, шъхьэ­кIафэрэ лъытэныгъэрэ обществэм къышъуфишIэу шъущыIэнэу зэкIэми сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ Иринэ.

Муфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ ыцIэкIэ ыкIи ежь ышъхьэкIэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къарихыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мэщытыр Кощхьаблэ имыза­къоу Адыгеим иархитектурнэ псэолъэ дахэу щыт. Мафэм тфэгъогогъо азаныр къэджэщт. Iимамхэм бэрэскэшхо нэмазхэр щызэхащэщтых, ащ нэмыкIэу къыткIэ­хъухьэрэ ныбжьыкIэхэу шIо­игъоныгъэ зиIэхэр щырагъэджэщтых.

— Къыхэзгъэщынэу сыфай Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сыд фэдэ IофыгъокIи ишIуагъэ къызэрэтигъэ­кIырэр. Ащ нэмыкIэу мэщытым ишIын зыпшъэ дэкIыгъэ Хьэвсэкъо унагъом сыфэлъаIо сшIоигъу яшIушIагъэ псапэкIэ къаритыжьынэу, агъэкIодыгъэм фэдэ пчъагъэ Алахьталэм къаритыжьынэу. Анзор имылъкукIэ ашIыгъэ мэщытхэмкIэ мыр ящэнэрэ. Мыщ ыпэкIэ Пшызэ шъолъырым ыкIи Къэрэщэе-Щэр­джэсым мэщытхэр ащаригъэшIыгъэх. Ащ нэмыкIэу Анзор имылъкукIэ нэбгырэ 200-м ехъу хьаджэшI Саудэ Аравием ыгъэкIуагъэх. Джащ фэдэу Хьэвсэкъохэм яунагъо кIэлэцIыкIу ибэхэр зычIэс унэхэм, гъот макIэ зиIэ ыкIи унэгъо Iужъухэм, ти­лъэпкъэгъоу Мэфэхьаблэ дэсхэм мылъкукIэ адэIэпыIэ. Адыгеим ит са­угъэтхэр, кIэлэцIыкIу площадкэхэр, спорт комплексхэр агъэцэкIэжьынхэм яIахьышхо хэлъ. Быслъымэн цIыфхэм ацIэкIэ сирэзэныгъэ гущыIэхэр Хьэвсэкъохэм афэсэгъазэ, — къыIуагъ А. Къэрданым.

— НэкIмазэм икъихьагъум тефэу мэщыт дэхэшхо тичылэ къызэрэщызэIутхырэм лъэшэу тигъэгушIуагъ. Кощхьаблэхэм язакъоп мы мэщытыр зыер, зэкIэ быслъымэн цIыфхэм зэдыряй. ЦIыф хьалэлэу, гукIэгъу­лэу зэрагъэсагъэм пае Анзор янэ-ятэхэм лъэшэу сафэраз, — къыIуагъ Кощхьэблэ район администрацием ипащэу Хьамырзэ Заур.

Нэужым «Кощхьаблэ ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр Хьэвсэкъо Анзор фагъэшъо­шагъ. Джащ фэдэу псэуалъэм ишIын фэгъэзэгъэгъэ Хъунэго Руслъан щытхъу тхылъыкIэ къы­хагъэщыгъ.

Кощхьаблэхэм яефэндэу Даут Амэрбый мэщытыр мафэ афэ­хъунэу кощхьаблэхэм къафэлъэ­Iуагъ. Динлэжьхэм, Кощхьаблэ и Адыгэ Хасэ хэтхэм ацIэкIэ Хьэвсэкъо Анзор ыкIи янэ-ятэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ариIуагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, сыд фэдэ мылъку уиIэ­ми, диным угу фэмыщагъэ хъумэ, мыщ фэдэ мэщыт пфэшIыщтэп. НыбжьыкIэхэм закъы­фигъазэзэ экстремизмэ ыкIи терроризмэ нэшанэ зиIэ зекIуа­кIэхэм защаухъумэнхэу къари­Iуагъ. Мэщытым иIимам ыIорэм тетэу зекIохэмэ, ахэр гъогу пхэнджым къызэриухьащтхэр къыIуагъ.

Нэужым быслъымэнхэр мэщытым чIэхьагъэх ыкIи нэмаз щашIыгъ. Мэщытым пэчIынатIэу Iэнэ шыгъэхэр къагъэуцухи, нэмаз зышIыгъэхэр, мэщытым зэкIэ къекIолIагъэхэр щыхагъэ­Iэжьыгъэх.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтхэр А. Гусевымрэ Iэшъынэ Аслъанрэ тырахыгъэх.