Гъогухэм язытет уасэ фашIыным пай

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ шъолъырым иавтомобиль гъогухэмрэ псэупIэхэм ащыIэ лъэсрыкIо гъогухэмрэ язытет уасэ афэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэхищэнэу.

— Мыщ епхыгъэу цIыфхэм упчIэу аратыгъэхэм джэуапхэр къаратыжьыщтых, нэужым агъэ­цэкIэжьыщтхэ е агъэкIэ­жьыщтхэ чIыпIэ заулэмэ якъыхэхын ахэр хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Зэфэхьысыжьхэм адиштэу профильнэ Министерствэм муниципалитетхэм зафигъэзэщт, 2023-рэ илъэ­сым агъэцэкIэжьыщт гъогу Iахьхэм яплан ахэр хагъэуцощтых, — къыIуагъ Адыгеим псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Валерий Кулагиным.

Министерствэм цIыфхэм яеплъыкIэхэр зэригъашIэмэ шIоигъоу ахэр упчIэжьэгъу ышIыгъэх, джэуапхэр Къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал къырагъэхьанхэ алъэкIыщт. Зэфэхьысыжьхэм адиштэу тапэкIэ агъэ­цэкIэжьыщт е агъэ­кIэжьыщт гъогур къыхахыщт.

Спискэм хэхьагъэх:

— къ. Мыекъуапэ, поселкэу Западнэр, урамэу Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэр (урамэу Те­кIоныгъэм ия 70-рэ илъэс щегъэжьагъэу Рябиновэм нэс);

— станицэу Ханскэр, урамэу Интернациональнэр (унэу N 15-м щыублагъэу N 141-м нэс);

— къуаджэу Тэхъутэмыкъуай, урамэу Геленджикскэр (унэу N 1-м щегъэжьагъэу N 22-м нэс);

— псэупIэу Инэм, урамэу Первомайскэр (унэу N 1-м щыублагъэу N 78-м нэс).

Шъумакъэ шъутыным пае Къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал къытырэ амалхэр къыз­фэжъугъэфедэнхэ шъулъэкIыщт. Ащ шъузэрихьащтыр: https://pos.gosuslugi.ru/1kp/polls/333530/.