Культурэм илэжьэкIошху

Культурэм изэхэщакIохэм, ащ ипащэхэм загъорэ къахэ­кIых зыцIэ пытэу иIофшIэн епхыгъэу, ар хэмытэу зыпа­ри зэхамыщэщтэу, культурэр щымыIэщтэу къыпшIо­зыгъэшIыхэрэр. Ахэм ащыщ ШъэуапцIэкъо Аминэт.

Культурэм зыщылажьэрэр илъэс 40-м ехъугъэшъ, ар хэмыгущыIэу, изэхэщэн ипчэгу имытэу хэкум, етIанэ рес­публикэм зы Iофтхьабзэ щыкIуагъэп сIоми сыхэукъонэп къысшIошIы.

Ащ ыцIэ япхыгъ дунэе, Темыр-Кавказ, республикэ фестиваль пчъагъэхэм. Ахэм я Координационнэ Советхэм, зэхэщэкIо ыкIи гъэцэкIэкIо купхэм ренэу ахэтыгъ. ШъэуапцIэкъо Аминэт Тэхъутэмыкъуае къыщыхъугъ, культурэм икъэралыгъо институтэу Краснодар дэтыр къыухыгъ. ИIофшIэн район библиотечнэ системэм иметодикэ-библиографическэ отдел ипащэу 1974-рэ илъэсым ригъэжьагъ. 1980-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 1992-рэ илъэсым нэс Адыгэ хэку научнэ библиотекэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм идиректор игуадзэу Iоф ышIагъ.

ЕтIанэ АР-м культурэмкIэ и Минис­терствэ рагъэблагъэшъ, специалист шъхьаIэу, упчIэжьэгъоу, отделым ипащэу мэлажьэ. 2007-рэ илъэсым ищылэ мазэ ШъэуапцIэкъор АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу агъэнафэшъ, илъэс 14-рэ а IэнатIэр егъэцакIэ. Аминэт пэщэ IэнатIэм хэшIыкI фыриIэу, ипшъэдэкIыжь къыгурыIоу, иIофшIэнкIэ шъыпкъагъэ хэлъэу хьалэлэу лэжьагъэ. АщкIэ Iэпы­Iэгъу къыфэхъугъэр къэралыгъо къулыкъум и Темыр-Кавказ къэралыгъо ака­демие ыкIи КПСС-м и Адыгэ хэку комитет марксизмэ-ленинизмэмкIэ иуниверситет идеологическэ кадрэхэмкIэ ифакультет зэращеджагъэр ары.

Аминэт министерствэм щылажьэ зэ­хъум, къэралыгъо Iофэу ышIэрэм нэмыкIэу общественнэ Iофышхуи ыгъэцакIэщтыгъ. ГущыIэм пае, АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэ комиссиеу къэралыгъо пре­миехэм ятын фэгъэзагъэм, адыгабзэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щыIэм, зыныбжь имыкъугъэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Комиссием ыкIи нэмыкIхэм ахэтыгъ.

ИлъэскIэ узэкIэIэбэжьмэ, Аминэт КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэ и Къэралыгъо музей и Къутамэу АР-м щыIэм пащэ фашIыгъ. Апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу ар Iоф­шIэным фаблэу фежьагъ, псынкIэу хэгъозагъ, иIофшIэн зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Музеим иIофшIэгъу уахътэ зэблихъугъ, джы ар тхьаумэфэ мафэми мэлажьэ. Iоф зышIэрэ ныбжьыкIэхэр ыкIи студентхэр музеим нахьыбэрэ къэкIонхэмкIэ ар нахь Iэрыфэгъу хъугъэ. НыбжьыкIэхэр нахьыбэу музеим къызыфищэнхэм пае ахэр зыщытIысынхэ, зычIэсынхэ аркэ дахэ музей унэм къы­пашIыхьагъ. Пащэр кIэщакIо фэхъуи апэрэу сакурэм ифестиваль музеим щызэхащагъ. Ащ зэпхыныгъэу иIэхэм заушъомбгъугъ. Темыр Кавказым культурэм ыкIи искусствэм яучреждениехэм зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъэу музей пкъы­гъохэмкIэ зэхъожьых. Ащ фэдэу къы­ращэкIырэ музейхэр агъэпсых.

Аминэт Iоф дэзышIэхэрэм къызэраIорэмкIэ, ар музеим иIофшIэн хэб­гъэгъозэжьынэу щытыгъэп. Ащ хэшIыкI фыриIэу къэкIуагъ. Пэщэ IэнатIэмкIэ опытышхо зэриIэмрэ культурэм, искусствэм илъэсыбэрэ зэращылэжьагъэмрэ яшIуагъэкIэ ар музеим пащэ зыфашIым, ащ иIофшIэн къызэтемыуцоу, хэхъоныгъэ ышIызэ, ыпэкIэ лъыкIотагъ.

Тыгъуасэ, мэлылъфэгъум и 1-р, Аминэт къызыхъугъэ маф. АщкIэ цIыф бэдэдэ ащ къыфэгушIуагъ. Тэри ащ шIоу фаIуагъэм детэгъаштэ, псауныгъэ пытэ иIэу джыри Адыгеим икультурэ, иискусствэ фэлэжьэнэу фэтэIо.

Сихъу Гощнагъу.