Илъэсым икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх

2021-рэ илъэсым республикэм цIыфым ифитыныгъэ­хэм­кIэ и Уполномоченнэ лъэIу тхылъэу къыIэкIэхьагъэхэм, Iофыгъохэм ащыщхэу зэшIохыгъэ хъугъэхэм, джащ фэдэу зыкъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэр нахьыбэрэмкIэ зыгъэгу­мэкIыхэрэ лъэныкъохэр — ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр ары зытегущыIагъэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным зыIокIэм.

Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм яфитыны­гъэхэр укъуагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу нэбгырэ 364-мэ ащ зыкъыфагъэзагъ, ящыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъо­хэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу щыгугъхэу лъэIу тхылъ къэзгъэхьыгъэхэри ахэтых. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм лъэIу тхылъхэу къагъэхьыгъэхэм япчъагъэ 2020-рэ илъэсым зыфэдизыгъэм лъыкIахьэ. Ежь Уполномо­ченнэм иаппарат цIыфхэр зыщыригъэблэгъэхэрэ унэм нэбгыри 179-рэ щыIагъ, «линие плъырымкIэ» къафытеуагъэр нэбгы­рэ 29-рэ, аппаратым Iоф щызышIэхэрэм джэуап­хэр аратыжьыгъэх нэбгырэ 200-м ехъумэ. Коронавирусым ыпкъ къикIэу гъунапкъэу агъэнэфэгъагъэ­хэм къахэкIэу ашъхьэкIэ Уполномоченнэм дэжь нэ­б­гырэ 85-рэ къэкIогъагъ, 2020-рэ илъэсым — нэбгыри 115-рэ.

Яфитыныгъэхэр ухъу­мэгъэнхэм къыкIэлъэIу­гъэхэм япроцент 56-р пен­сионерых, ветераных, сэкъатныгъэ зиIэ цIыфых. Тхьаусыхэ тхылъхэм яна­хьыбэр зэпхыгъэр яфи­тыныгъэхэр зэрау­къуагъэхэр ары (процент 28,8-рэ), зычIэсыщтхэ унэхэм япхыгъэу (процент 15,7-рэ), социальнэ IэпыIэгъу ыкIи социальнэ гарантиехэр ятыгъэнхэм епхыгъэу (про­цент 17,3-рэ). Тхьаусыхэ тхылъхэм япроцент 54-р зэшIохыгъэ хъугъэ.

Унэгъо ныбжьыкIэхэм зычIэсыщтхэ унэхэр ащэфынхэм пае социальнэ тынхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ шапхъэу щыIэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм джащ фэдэу мы зэIукIэгъум ща­тегущыIагъэх.

«ЦIыфым ифитыныгъэ­хэмкIэ Уполномоченнэм иаппарат Iоф дэшIэгъэнымкIэ опытышхо щыIэ хъугъэ. Ковидым ыпкъ къикIэу шэпхъэ гъэнэфагъэхэр зыщагъэуцугъэ­гъэхэ лъэхъанми тизэдэлэжьэныгъэ къыкIедгъэ­чыгъэп. Кризисым пэшIуе­кIорэ Iофтхьабзэхэр зыщызетхьэхэрэ уахътэми а зэдэлэжьэныгъэ-зэгъу­сэныгъэр тапэкIи тэрэзэу зэрэлъыкIотэщтым си­цы­хьэ телъ. ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэ­гъэнхэмкIэ, социальнэ мэ-хьанэ зиIэ гъомылап­хъэ­хэм, Iэзэгъу уцхэм ауасэхэр къыдэмыкIоенхэм анаIэ тырагъэтынымкIэ уплъэкIун Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэри ащ къыделъытэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфым ифитыныгъэ­хэмкIэ Уполномоченнэм къахилъхьэгъэ предложение пстэухэмкIи Адыгеим и ЛIышъхьэ ведомствэхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афи­шIыгъэх. Ащ нэмыкIэу КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым ипащэ телефонымкIэ дэгущыIагъ, а му­ниципальнэ образованием щыпсэурэ бзылъфы­гъэм иIофыгъо ыкIэм нэ­сэу зэшIохыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу