Гъогухэм язэтегъэпсыхьан лъагъэкIуатэ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм ади­штэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр республикэм зэрифэшъуашэу щагъэ­цакIэх.

Ом изытет уигъэрэзэнэу зэрэщытым ишIуагъэкIэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэн хэлэжьэрэ шъолъырхэм зэкIэми мы илъэсым те­лъытэгъэ Iоф­шIэнхэр рагъэжьагъэх.

— Мыгъэ зэтырагъэ­псыхьанэу щыт псэуа­лъэхэм япроцент 80-мкIэ къэралыгъом ишъолъырхэр зэзэгъыныгъэхэм акIэтхагъэх. Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ псэо­лъэ мини 4,7-рэ фэдизмэ IофшIэнхэр ащыкIощтых, ахэр шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсы­хьащтых. КъызэралъытагъэмкIэ, гъогухэм якIы­хьагъэ километрэ мин 15-м ехъу, — къыIуагъ Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэу Роман Но­виковым.

IофшIэнхэм зэкIэмкIи сомэ миллиард 338-м ехъу атефэщт, мылъкур бюджет зэфэшъхьафхэм къахагъэкIыщт.

Лъэпкъ проектым игъэ­цэкIэн къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым шъолъыр мэхьанэ зиIэ псэолъэ 23-рэ Адыгеим щагъэцэ­кIэжьыщт, гъогухэм якIы­хьагъэ километрэ 58,3-рэ мэхъу. Пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм пытагъэ хэлъэу республикэм ипащэхэр лъыплъэщтых ыкIи шышъхьэIум ехъулIэу Iоф­шIэнхэр аухынхэу агъэ­нафэ.