«Налмэсыр» дунаим щыцIэрыIу

Урысые Федерацием культурэмкIэ и Мини­стерствэ ипрограммэу «Мы – Россия» зыфиIорэм зеушъомбгъу.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» концертищ Мыекъуапэ къыщитыгъ. Пчыхьэзэхахьэхэм япрограммэхэр зэфэшъхьафых.
— Концерти 6 хъурэ программэ зэгъэфагъэу тиI, — къыщи­Iуагъ пчыхьэзэхахьэм «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — «Налмэсым» лъэпкъхэр зэфещэх, мамыр щыIакIэр егъэпытэ, Адыгэ Рес­публикэм ищытхъу Урысыем имызакъоу, дунаим щеIэты.

Урысыем щызэлъашIэрэ артистэу Бэгъ Сэид «Налмэсым» итарихъ, культурэм хэхъоныгъэ зэрэфишIырэм афэгъэхьыгъэу пчыхьэзэхахьэм къыщиIуагъэм гур къеIэты. Адыгэ къашъохэр, шэн-хабзэхэр ансамблэм кон­церт­хэм къащигъэлъагъохэзэ лъэпкъ искусствэр цIыфхэм алъе­гъэIэсы.

— Къашъохэу «Ислъамыер», «ШIуфэс къашъор», фэшъхьафхэри артистхэм дэгъоу къашIыгъэх. «Абхъаз къашъом» купкIэу иIэр къызэIуахызэ, къэшъуакIохэр, пщынаохэр, нэмыкIхэри зэрэхэлажьэхэрэм искусствэм ибаиныгъэхэр къыреIотыкIых. Абхъазым ишэн-хабзэхэр къашъом игъэкIотыгъэу хэолъагъох.

«ШIуфэс къашъор» адыгэ шэн-хабзэхэм къапкъырэкIы. «Налмэсым» адыгэхэмрэ абхъаз­хэмрэ якъашъохэмкIэ щыIэны­гъэм ухещэ. Лъэпкъхэм ягушIуа­гъо зэрэзэдагощырэр гум рехьы.

«Налмэсыр» Адыгэ Респуб­ликэм икультурэ игупч, ыгу», — къыщиIуагъ зэхахьэм Хъоджэе Аслъан. — Тиконцертхэр лъыдгъэкIотэщтых.
Пчыхьэзэхахьэхэм лъэпкъ зэ­фэшъхьафхэр яплъыгъэх. Зы концертым «Налмэсымрэ» ансамблэу «Донбассымрэ» къыщышъуагъэх. Лъэпкъ искусствэр ашIогъэшIэгъонэу нэбгырабэ яплъыгъ.

Хэгъэгум концертхэр къыщитыщт

«Мы – Россия» зыфиIорэ хэгъэгу программэм «Налмэсыр» хэлажьэ. Подольскэ, Нижний Новгород, Псков, Белгород, нэмыкIхэм пчыхьэзэхахьэхэр ащыкIощтых.

Урысыем икъалэхэм концерти 7 «Налмэсым» къащитынэу гъэтхапэм и 30-м гъогу техьагъ. Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэуи концертхэр зэхещэх. ТилъапIэу «Налмэсым» игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу фэтэIо. Опсэу, «Налмэсыр»! О ущэIэфэ адыгэ лъэпкъыр щыIэщт, дунаим шIукIэ республикэр щашIэщт.