Адыгабзэм фэгъэхьыгъэхэу

Гъэтхапэм адыгабзэм и Мафэ хэдгъэунэфыкIэу хабзэ хъугъэ. Ау а мэфэ закъор арэп ныдэлъфыбзэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зызэхатщэхэрэр, ахэр гъэтхапэр екIыфэ республикэм щырекIокIых.

Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэр еджапIэхэр ары нахьыбэрэмкIэ зэхэ­зыщэщтыгъэ­хэр. Ау джы а мафэм ихэгъэ­унэфыкIын хэлажьэх культурэм иунэхэри, Гупчэхэри. Ар къеушыхьаты Афыпсыпэ къикIыгъэ тхыгъэм. Ащ къыщыIотагъ культурэм инароднэ Гупчэу Афыпсыпэ дэтым зэхищэгъэ диктантыр зэрэкIуагъэр.

— ЦIыф лъэпкъ пэпчъ ежь бзэ шъхьаф иI, — къыщеIо тхыгъэм. — Бзэ пэпчъ культурэм изы Iахь, зэбгъэшIэнэу ыкIи къэу­ухъу­мэнэу тефэ. Бзэм цIыф­хэр зэхещэх, зэгурегъаIох. Ныдэлъфы- бзэр лъэпкъым итамыгъ. Ар дгъэ­лъэ­пIэнэу ыкIи къэтыухъу­мэнэу къыт­тефэ.

Илъэс къэс зэхатщэрэ «Адыгэ диктантыр» адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ къэмысызэ, гъэтхапэм и 12-м народнэ культурэм и Гупчэу Афыпсыпэ дэтым щатхыгъ. Ащ цIыфыбэ хэлэжьагъ. Ахэр Афыпсыпэ коим иадминистрацие иIофы­шIэхэр, тхылъеджапIэу Жэнэ Къырымызэ ыцIэ зыхьырэм иIофышIэхэр, искусствэм икIэлэцIыкIу еджапIэу Афыпсыпэ дэтым икIэлэегъаджэхэр, чылэм щыщхэу Iофтхьабзэм хэлажьэ зышIоигъохэр. Диктантыр МэщбэшIэ Исхьакъ итхыгъэу «Мамырныгъэр зыдэщыIэм зыкIыныгъэр щыпыт» зыфиIорэм щыщ пычыгъу. Ащ къеджагъ кIэлэегъаджэу Ацумыжъ Саидэ. Диктантыр зытхыгъэхэмкIэ мурадэу тиIагъэр тиныдэлъфыбзэ ибаигъэ, ищэрыуагъэ джыри зэ зэхэтшIэнэу арыгъэ. Тыбзэ зэрэдгъэIорышIэрэр, тызэрэтхэшъурэр къэдгъэнэфэнэу, хэукъо­ныгъэу тиIэм гу лъыттэнэу ыкIи дэдгъэзыжьынэу арыгъэ.