Гъатхэр агъэдахэ

Гъатхэм, шIулъэгъум икъэгъагъ афэгъэхьыгъэ концертыр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние изэхэхьэпIэ цIыкIу щыкIуагъ.

Ар зезыщэгъэ лектор-искусствоведэу Татьяна Резниченкэм гъатхэр къызэрэсыгъэм, чIыопсыр нахь дахэ зэрэхъурэм, щыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм къатегущыIагъ. УсакIохэм, композиторхэм, сурэтышIхэм ягушъхьэ кIуачIэ зыкъызэриIэтырэм шIуагъэу къыпкъырыкIырэм литературэр, искусствэр лъегъэкIуатэх.

ШIулъэгъум фэусэрэ тхакIохэм, композиторхэм япроизведениехэр гум шIукIэ къенэжьых. И. Дунаевскэм, Р. Фальво, А. Варламовым, нэмыкIхэм яорэдхэр къаIуа­гъэх Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэгъой Маринэ, дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатхэу Теуцожь Бэлэрэ Сергей Трутневымрэ. Дунэе зэнэкъокъум илау­ареатэу Сергей Пособиловым флейтэмкIэ классикэм хэхьэгъэ произведениехэр, Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэхэр ыгъэ­жъынчыгъэх.

Дунэе зэнэкъокъум ишIухьафтын шъхьаIэу Гран-прир къыдэзыхыгъэ Набэкъо Бэлэ фортепианэмкIэ произведениехэр къыригъэIуагъэх.

ЗэлъашIэрэ орэдэу «На качелях» зыфиIорэр артистхэм къызэдаIуагъ. Композиторхэу Тхьабысымэ Умаррэ Натхъо Джан­хъотрэ яорэдхэм Т. Резниченкэр хэушъхьафыкIыгъэу къатегущы­Iагъ.

«О унитIу» зыфиIорэм тамэ езытыгъэр Адыгеим инароднэ артисткэу Шъэожъ Роз. У. Тхьабысымэм ар зиусыгъэр бэшIагъэ­ми, жъы хъурэп. ШIу плъэгъурэм ынэхэм анахь дахэ, анахь къаргъо щымыIэу плъытэзэ уIукIэ зэрэпшIоигъом, бгъэлъэпIэрэ цIыфыр гум зэримыкIырэм афэгъэхьыгъэ орэдыр Нэгъой Маринэ зэхытигъэхыгъ.

Натхъо Джанхъот иорэдэу «Дахэ сидунай» зыфиIорэм щыIэныгъэм нахь куоу узэрэхищэрэр къыхигъэщызэ Теуцожь Бэлэ къыIуагъ.

Къэгъагъ Iэрамым, шIулъэгъум, гугъэ-гупшысэ дахэхэм яхьылIэгъэ орэдхэр гъатхэм игъогогъухэу зэрэщытхэр пчыхьэзэхахьэм къыхэщыгъ.

НэкIубгъор
зыгъэхьазырыгъэр ЕмтIылъ Нурбый.