Анахь дэгъухэр къэнэфагъэх

Гъэтхапэм и 23-м Адыгэ къэралыгъо университетым IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ ифакультет щызэхащэгъэ олимпиадэм изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх.

Олимпиадэм студент 60 хэлэжьагъ. Хабзэ зэрэ­хъугъэу IофшIэнхэр щэу гощыгъагъэх, аудирова­ниемкIэ, еджэнымкIэ ыкIи лексикэ-грамматическэ лъэныкъомкIэ ныбжьыкIэхэм заушэтыгъ.

IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зэзыгъашIэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьыгъэр.

Зэфэхьысыжьэу ашIыгъэхэмкIэ, инджылыбзэмкIэ апэрэ чIыпIэр къэзы­хьыгъэр хьисапымкIэ ыкIи компьютер шIэныгъэхэмкIэ факультетым истуден­тэу Абдаллах Раед Хусейн Рамадан, ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ мы факультет дэдэм ия 2-рэ курс ще­джэрэ Ярослав Конова­ловым, ящэнэрэ хъугъэ со­циальнэ технологиемкIэ ыкIи зекIонымкIэ факультетым истуденткэу Къа­нэкъо Саидэ.

НэмыцыбзэмкIэ текIоныгъэр фагъэшъошагъ юридическэ факультетым иапэрэ курс щеджэрэ Хъуажъ Пщыкъан, ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ хьисапымкIэ ыкIи компьютер шIэныгъэхэмкIэ факультетым истуденткэу Ксения Иваненкэм, ящэ­нэрэ хъу­гъэ педагогикэмкIэ ыкIи психологиемкIэ факультетым иапэрэ курс ис Даниил Безво­ротнэр.

ФранцузыбзэмкIэ анахь дэгъоу къыхахыгъ хьисапымкIэ ыкIи компьютер шIэныгъэхэмкIэ факультетым иятIонэрэ курс ще­джэрэ Абакар Калет Махамат, ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ филологиемкIэ факультетым щеджэрэ ЛIы­шэ Данэ, ящэнэрэ хъу­гъэ экономическэ факультетым истуденткэу Даур Даринэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.