АкъылышIохэм ягупч

Культурэр къэухъумэгъэным, лъыгъэкIотэгъэным афэгъэхьыгъэ проектэу «Гений места» зыфиIорэм республикэм имодельнэ тхылъеджапIэхэр хэлажьэх.

— Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьаIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Теуцожь Нуриет. — Урысыем и Къэралыгъо тхылъеджапIэ проектым методикэмкIэ гупчэ фэхъугъ.

АкъылышIо дэдэхэм яхьылIэгъэ Iофтхьабзэм шIуагъэ къыхьыщтэу зэхэщакIохэм алъытэ. Сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къыхагъэщыхэзэ, къэлэшхохэм ямызакъоу, къэлэ цIыкIухэм, къуаджэхэм, псэупIэ мыинхэм купхэр ащызэхащэщтых. Урысыем культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловам зэри­лъытэрэмкIэ, хэгъэгум ишъолъыр­хэр проектым зэфищэщтых, зэлъыIэсыкIэ амалхэр хэпшIыкIэу на­хьышIоу агъэфедэщтых.

АдыгеимкIэ модельнэ тхылъеджапIэхэр Мыекъуапэ, Адыгэ­къалэ, Тэхъутэмыкъуае, Джэджэ районхэм, нэмыкIхэм къащызэIуа­хыгъэх. Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм тхылъеджапIэхэр IэубытыпIэ ашIыхэзэ, кIэщакIо зыфэхъугъэхэ Iофхэр щыIэныгъэм нахьышIоу щыпхыращынхэ алъэкIыщт.

Республикэм ипроект пэщэныгъэ дызезыхьэрэ Къыкъ Беллэ Адыгеим и Лъэпкъ тхылъеджа­пIэ иIэшъхьэтет. Ащ иеплъыкIэхэм къащыхигъэщыгъ «Акъы­лышIор – ар оры» зыфиIорэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм яшIэныгъэ зэрэхагъэхъощтыр. Модельнэ тхылъеджапIэхэм лъэ­хъаным диштэу яIофшIэн дэгъоу зэрагъэпсырэм ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм къыхахыщт сэнэхьатым нахь дэгъоу зыфагъэсэщт.

Тхылъыр – шIэныгъэм иIун­кIыбз. ЗэхэщакIохэм ар къыдалъы­тэзэ, кIэлэеджакIохэр тхылъым, шIэныгъэм афэщэгъэнхэм фэшI зэIукIэгъухэр яIэщтых, зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых.

Сурэтым итыр Къыкъ Бэлл.