Сомэ миллион 600-м ехъу апэIухьащт

Мы илъэсым федеральнэ программэм къызэрэщыдэлъытагъэу, республикэм ит гурыт еджэпIи 8-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых.

Ахэр Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Шэуджэн ыкIи Красногвардейскэ районхэм адэт гурыт еджапIэх. ПстэумкIи ахэм сомэ миллион 600-м ехъу апэIухьащт. Ащ щыщэу сомэ миллион 596-р федеральнэ бюджетым къытIупщыщт. Джащ фэдэу программэу «Къоджэ чIыпIэхэм яхэхъо­ныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Хьакурынэхьаблэ дэт гурыт еджапIэу N 1-м игъэцэкIэжьын рагъэжьагъ. Шъо­лъырым ипащэ гурыт еджапIэхэм япащэхэм адыриIэгъэ зэIукIэм ар къызэрэщаIуагъэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къу­лыкъу къеты.

Республикэм ипащэ агу къызэригъэ­кIыжьыгъэмкIэ, шъолъырхэм яеджапIэхэм яигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын зигукъэкIыр партиеу «Единэ Россиер» ары, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ащ къыдыригъэштагъ. Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ зэрэфишIы­гъэм тетэу Урысыем и Правительствэ а IофымкIэ федеральнэ программэ зэхи­гъэуцуагъ.

— А программэм хэлажьэ зэрэшIоигъом фэгъэхьыгъэ тхылъыр апэ зыты­гъэхэм Адыгеир ащыщыгъ. Дэгъоу ыкIи пIэлъэ кIэкIхэм къакIоцI еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын епхыгъэ пшъэрылъыр дгъэцэкIэн фае. Iофыгъоу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ подряднэ организациехэм яшIуагъэ арагъэкIынэу министрэхэм я Кабинет пшъэрылъ фэсэшIы. Тызэгъу­сэу къиныгъохэр щыдгъэзыенхэ фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ респуб­ликэм и ЛIышъхьэ джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ Iофышхоу зэшIохыгъэн фаем мэхьанэу иIэр. ЕджапIэхэр игъэкIотыгъэу загъэцэкIэжьхэкIэ, ахэм къапэIулъ чIыпIэхэмрэ спорт Iофтхьабзэхэр зыщызэрахьэхэрэмрэ зэтырагъэпсыхьажьын гухэлъ яI.