Гъэтхапэм и 27-р – Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэхэм я Маф

Урысыем илъэпкъ гвардие иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!

Къэралыгъом зыпкъитыныгъэ илъыным, цIыфхэр щынэгъон­чъэу псэунхэм афэгъэхьыгъэ Iофым зищыIэныгъэ фэзыгъэIорышIэрэ цIыф бланэхэм непэ тафэгушIо. Урысыем илъэпкъ гвардие фэгъэзэгъэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэм тетэу шъогъэцакIэх: бзэджэшIагъэм шъупэуцужьы, общественнэ порядкэр къэухъумэгъэным, цIыфхэм яфитыныгъэхэр амыукъонхэм иIоф шъухэлажьэ, терроризмэмрэ экстремизмэмрэ апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зешъохьэх.

Пшъэрылъышхохэм язэшIохын шъукъыпкъырыкIызэ, шъузшъхьамысыжьэу, пшъэдэкIыжь инэу шъухьырэр зыфэдэр зэхэшъушIыкIызэ къышъуфэгъэзэгъэ Iофхэр шъогъэцакIэх.

Урысыем илъэпкъ гвардие и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм иIофышIэхэм тапэкIи зэрифэшъуашэм тетэу хэбзэ шIагъоу щыIэхэр къызэраухъумэщтхэм, тиреспублики, тихэгъэгуи мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ арылъынхэм яIахьы­шхо ренэу зэрэхашIыхьащтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу, насып шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ къулыкъоу зешъухьэрэм гъэхъагъэхэр щышъу­шIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный