Язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Узбекистан и Генеральнэ консулэу Ростов-на-Дону щыIэ Рустам Курганбаевым тыгъуасэ АР-м и Правительствэ зычIэт унэм щыIукIагъ. Адыгеимрэ Узбекистанрэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъунымкIэ амалэу щыIэхэм ахэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Республикэу Узбекистан и Генеральнэ консульствэ иконсулэу Ростов-на-Дону щыIэ Хужабахлил Асамовыр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, УФ-м и МИД илIыкIоу Краснодар щыIэм иапэрэ секретарэу Игорь Терзиян, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэ­ныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Лебедевыр.

Узбекхэм ныбджэгъу зэфыщытыкIэхэр бэшIагъэу зэрадыряIэр, язэдэлэжьэныгъэ лъагъэ­кIотэным мэхьанэшхо зэрэратырэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэу­нэфыкIыгъ.

«Урысыемрэ Узбекистанрэ язэфыщытыкIэхэм зызэраушъом­бгъурэм, тихэгъэгухэм япащэхэм лъэныкъуитIу зэпхыныгъэхэм ягъэпытэн яIахь зэрэхашIыхьэрэм осэшхо фэтэшIы. Узбекхэм адыриIэ ныбджэгъу зэфыщытыкIэхэр лъигъэ­кIотэнхэм республикэр фэхьазыр. Предложе­ниеу шъуиIэхэм тахэп­лъэщт, тиопыткIэ тэри тыжъудэгощэщт», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэригъэблэгъагъэр зэригуапэр, Узбекистан Урысыем ишъолъыр­хэм зэдэлэжьэныгъэу адыриIэм зырагъэушъомбгъунэу ахэр мыщ къызэрэкIуагъэхэр Генеральнэ консулым къыхигъэщыгъ.

«Узбекистанрэ Урысыемрэ бэшIагъэу ныбджэгъу зэфыщытыкIэхэр зэрэзэдыряIэр тэрэзэу хэбгъэунэфыкIыгъ. Ти­къэралыгъохэм япащэ­хэм яшIуагъэкIэ лъэныкъо пстэумкIи тизэпхыныгъэхэр лъэгэпIэшхо­хэм анэдгъэсыгъэх. Гъэ­рекIо инвестициехэр доллар миллиарди 9 фэдизым, гъэрекIопагъэ доллар миллиарди 6,5-м анэсыгъагъ. Тикъэралыгъохэм предприятие минищым ехъу зэдызэхащагъ, проект мин 1,2-м ехъу зэдагъэцакIэ. Адыгейми, нэмыкI шъолъыр­хэми зэдэлэжьэныгъэу адытиIэр тапэкIи лъыдгъэкIотэным тыфэхьазыр», — къыIуагъ Рустам Курганбаевым.

АР-м и ЛIышъхьэ Узбекистан зэпхыныгъэу дыряIэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зырагъэу­шъомбгъун зэралъэкIыщтыр къы­Iуагъ. Адыгеим чъыгаем хэшIыкIыгъэ пхъэчайхэр, паркетыр, редукторхэр, станокхэр, химическэ промышленностым ипродукцие, тыгъэгъэзэ дагъэр, хэтэрыкIхэм, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм, дэшхом ахэшIыкIыгъэ гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэр Узбекистан IэкIегъахьэх.

ЭкономикэмкIэ зэпхыныгъэу зэдыряIэм зегъэушъомбгъугъэным пае гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэм бизнес Iофтхьабзэхэр Адыгеим щызэхищагъэх. Узбекистан ипредпринимательхэм адыгэ бжьыныфщыгъур, IэшIу-IушIухэр, нэмыкI товархэр агу рихьыгъэх. Зэзэгъыныгъэ­хэр зэдашIынхэ зэралъэкIыщт шIыкIэм джыдэдэм тегущыIэх. Адыгеимрэ Узбекистанрэ япредпринимательхэм язичэзыу зэIу­кIэ 2022-рэ илъэсым ия 3-рэ квартал Ташкент щызэхащэнэу рахъухьэ.

«КъэралыгъуитIуми тизэдэлэжьэныгъэ зызщедгъэушъомбгъун тлъэ­кIыщт лъэныкъо­хэр мэкъу-мэщыр, обрабатывающэ промышленностыр, зекIоныр, энергетикэр ары. Инвесторхэм тэ площадкэ дэгъухэр ядгъэгъотын тлъэкIыщт. Паркхэм афэгъэзэгъэщт шъолъырыкIэхэр джыдэдэм къы­хэтэхых, ящыкIэгъэ инфраструктурэр ахэм афызэхэтэщэ. Логистикэ дэгъу республикэм иI, бизнесми IэпыIэгъу щафэхъух», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ проектхэмкIи, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIи язэдэлэжьэныгъэ лъыгъэкIотэгъэн зэрэфаем анаIэ тырагъэ­тыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетымрэ дунаим щагъэфедэрэ бзэ зэфэшъхьафхэр зыщарагъашIэрэ Узбекскэ къэралыгъо университетымрэ гъэсэныгъэмкIэ программэхэр зэдагъэцакIэх. Предпринимательствэмрэ педагогикэмрэкIэ Денаускэ институтым, Самаркандскэ къэралыгъо университетым зэдэлэжьэныгъэ зэрадыряIэщтым ехьылIэгъэ меморандумхэм акIэтхагъэх, нэмыкI проектхэри агъэцакIэх.

Генеральнэ консулым Адыгеим амалэу иIэхэм нэIуасэ зафишIыщт. Джащ фэдэу Узбекистан къикIыгъэ студентхэмрэ узбекхэу республикэм щыпсэухэрэмрэ ар аIукIэщт.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу