Творчествэр ыкIи кIэлэцIыкIухэр

Зэнэкъокъум щытекIохэрэр агъэшIощтых

Мыекъуапэ проектэу «Адыгэхэм ятрадиционнэ искусствэ кIэлэцIыкIу­хэм ятворческэ IофшIагъэ къызэрэщыраIотыкIырэр» зыфиIорэр щыпхы­ращы.

Зэнэкъокъум культурэмкIэ, искусствэхэмкIэ ыкIи креак­тивнэ индустриемкIэ зыщау­шэты.

2021-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу Адыгеим проектищ Iоф щадашIэ ыкIи анахь дэгъоу зэнэкъокъум зыкъыщызгъэлъагъохэрэм УФ-м и Президент игрантхэр къалэжьыщтых.
Лъэныкъоу «Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий» зыфиIорэмкIэ (цифровой тех­нологиери хахьэу) автономнэ мы­коммерческэ организациеу гъэ­сэныгъэ тедзэ зыща­рагъэ­гъотырэ «Образовательный центр «Планета» зыфи­Iорэм проектым изэшIохын пэ­Iуагъэ­хьанэу сомэ 498061,96-рэ къы­ратыгъ. Проектым гу­хэлъэу иIэр кIэлэеджакIохэм якультурэ къэ­Iэтыгъэныр, ащкIэ адыгэхэм ятрадиционнэ ис­кусствэ IэубытыпIэ шIыгъэныр — зэхэфыгъэныр, уасэу иIэр къагурыIоу нэмыкIхэм а зэкIэ афиIотыкIыгъэныр.

Проектыр кIэлэеджакIохэр лъэпкъ искусствэм ибаигъэ зэхашIэным, творческэ Iоф­шIэнхэм ахэщэгъэнхэм тегъэ­псыхьагъ, адыгэхэм лъэпкъ кIэн гъэшIэгъонэу яIэм икъоу фэ­гъэнэIосэгъэнхэр къыделъытэ.

Проектым икIэщакIохэм ­игъоу алъэгъугъ кIэлэцIыкIухэр творческэ IофшIэным хэгъэлэжьэгъэнхэр, лъэпкъ IэшIагъэхэр ыкIи адыгэхэм ядекоративнэ­-прикладной искусствэ фэгъэсэгъэнхэр: дышъэидагъэм, пIуаблэ­хэр шъэгъэнхэм, пхъэм Iоф да­шIэным, лъэпкъ музыкэ Iэмэ­-псымэхэм яшIын фэщэгъэнхэр.

Мыщ ипрограммэ къыделъытэ кIэлэцIыкIухэм теоретическэ ыкIи практическэ сыхьатхэр, мастер-классхэр афызэхэщэ­гъэнхэр, музейхэм, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэм щэгъэнхэр — адыгэ лъэпкъ искусст­вэмкIэ IофшIагъэхэр алъэгъун амал ягъэгъотыгъэныр.

Мыщ фэдэ IофшIакIэм кIэлэцIыкIухэм ячаныгъэ-Iушыгъэ, ягулъытэ къыгъэущыщт, ­ялъэпкъ ыкIи хэгъэгум икультурэ ибаиныгъэ ашIэнымкIэ, шIыкIэ-амал­хэри ахэмкIэ агъотынхэмкIэ мэхьанэ иI.

Адыгэ республикэ гимназием, Мыекъопэ гимназиеу N 5-м ыкIи искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьы-
рэм яеджакIохэм лъэпкъ IэшIагъэхэм зафагъасэ, мастер-классхэр IэпэIасэхэм къафатых, аузэ, шIыкIэ-IэбакIэр ежьхэми къаIэкIэхьэ, игъорыгъоу адыгэ­хэм ялъэпкъ искусствэ пэблагъэ зашIы.

Проектым икIэуххэр мэ­лылъфэгъум и 29-м зэфахьысыжьыщт, ащ къыдыхэлъыта­гъэу Iэнэ хъурае зэхащэщт. Проектым чанэу хэлэжьагъэхэу, гъэхъагъэхэр зиIэхэр щытхъу тхылъхэмкIэ къыхагъэщыщтых.

(Тикорр.).