Республикэм ипащэ анахь дэгъуищмэ ащыщ

Губернаторхэм яIофшIэн уасэу фашIырэр зэзыгъэшIэрэ къулыкъоу «PRAVDASERM» зыфиIорэм мазэ къэс къыгъэхьазыррэ рейтингым изэфэхьысыжьхэр ышIыгъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат балл 86-рэ ригъэкъугъ ыкIи анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ, гъэтхэпэ мазэмкIэ апэрэ чIыпIищыр зыубытыгъэхэм ар ахэфагъ.

Шъолъырхэм япащэхэм яIофшIэн уасэу фашIырэр зэгъэшIэгъэ­ным фэшI лъыхъун системэхэу «GoogIe» ыкIи «Яндекс» зыфиIохэрэм амалэу къатыхэрэр «PRAVDASERM-м» ыгъэфедагъэх. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ пащэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, ахэм ягугъу зэрашIырэм ипчъагъэ, субъектым фэгъэхьыгъэ къэ­бархэр, нэмыкIхэри рейтингыр зэхэзгъэуцуагъэхэм IэубытыпIэ ашIыгъэх. ЫпшъэкIэ къызэрэтIуагъэу республикэм ипащэ рейтингым и ТОП-3 хэфагъ.