Комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Хэбзэнчъэу наркотикхэр зэрагъэфедэхэрэм пэшIуекIогъэнымкIэ 2021-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм, муниципальнэ образованиехэм наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэу ащызэрахьэхэрэм къакIегъэчыгъэным, республикэм наркотикхэм алъэныкъокIэ изытет фэгъэхьыгъэу Iофэу ашIэрэм якIэуххэр – ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр ары Адыгэ Республикэм наркотикхэм апэшIуекIорэ комиссиеу щызэхэщагъэм изэхэсыгъо зыщатегущыIагъэхэр. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Комиссием иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, щынэгъончъагъэмкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм, АР-м и МВД, АР-м ипрокуратурэ, АР-м и Апшъэрэ хьыкум, джащ фэдэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министрэу Олег Безсмельницыным къызэриIуагъэм­кIэ, илъэсэу икIыгъэм наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIэгъэ 298-рэ къыхагъэ­щыгъ, ахэм ащыщэу 124-р хэбзэнчъэу наркотикхэр зэрагъэфедагъэхэм епхыгъэх. Хьыкумым уголовнэ Iоф 211-рэ къыIэкIэхьагъ, нэбгыри 199-мэ уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Хэбзэнчъэу къырагъэкIокIырэ наркотикхэм афэдэу килограмм 15 къакъуахыгъ. Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм ялIыкIохэр ягъусэхэу полицейскэхэм илъэ­сэу икIыгъэм Iофтхьэбзэ мини 2,2-м ехъу кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ апае зэхащагъ.

Пщыныжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Виталий Перхорович къызэриIуагъэмкIэ, наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэм апкъ къикIэу республикэм иучреждениехэм зиIоф аIогъэ нэбгырэ 480-рэ фэдиз ачIэс. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 46-р наркологическэ учетым хэтых. БзэджэшIагъэхэм апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм ялъытыгъэу зэдэгущыIэгъухэр зэхащэх, гъогу тэрэз ахэр тещэжьыгъэнхэм те­гъэпсы­хьэгъэ IофшIэныр зэшIуахы.
Республикэм и ЛIышъхьэ ведомствэхэм япащэхэм анаIэ зытыраригъэ­дзагъэр бзэджэшIагъэ зезыхьэхэрэм, анахьэу етIани ныбжьыкIэхэм, якъыхэгъэщынкIэ Iофтхьэбзэ тедзэхэр рахъу­хьанхэр ары.

«Анахьэу Интернетым анаIэ тырадзэн фае, сыда пIомэ наркотикхэр аIэкIагъэхьанхэмкIэ бэмэ ар къызфагъэфедэ. АгъэтIысыгъэхэмрэ шъхьафит хъу­жьыгъэхэмрэ реабилитационнэ гупчэхэр зэрэщыIэхэр, ахэм яIоф­шIэн зэрэзахащагъэр агурагъэIон, икъоу къэбарыр аIэкIагъэхьан, IофшIэн зэрагъэгъотынымкIэ амалэу щыIэхэм аща­гъэгъозэнхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къалэу Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановым, Джэджэ районым ипащэу Андрей Таранухиным ыкIи Мыекъо­пэ районым ипащэу Олег Топоровым ежьхэр зыфэгъэзэгъэхэ чIыпIэхэм яIоф­хэм язытет фэгъэхьыгъэу къаIотагъ. Ахэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэхэм ащыщ ныбжьыкIэхэм мы лъэныкъомкIэ гурыгъэIон IофшIэнэу адызэрахьэрэр нахь гъэлъэшыгъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм зырагъэушъомбгъун зэрэфаер.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, ныбжьыкIэхэм щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзыр икъоу алъыгъэIэсыгъэным, творческэ амалхэу ахэм яIэхэм зягъэу­шъомбгъугъэным, языгъэпсэфыгъо уахътэ тэрэзэу зэхэщэгъэным мэхьанэшхо иIэу щыт ыкIи а лъэныкъомкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэр нахьыбэ ашIын фае.

«Волонтерхэри нахь чанэу мы IофшIэным къыхэгъэлэжьэ­гъэнхэ фае. Правэм ылъэны­къокIэ шапхъэу щыIэхэми мэхьанэшхо яI, наркотикхэм зэрарэу къа­хьырэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэн, ахэм кIэух тхьамыкIагъоу къыздахьын алъэ­кIыщтхэр икъоу агурыгъэIогъэн фае», — къыIуагъ ЛIышъхьэм.

2021-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм наркотикхэм алъэныкъокIэ уплъэкIун IофшIэнэу щызэхащагъэм фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжьхэмкIэ зэхэсыгъом къыщыгущыIагъ шъолъырым ищынэгъончъа­гъэ иIофхэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щыIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Чыназырэ Алый. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 1,1-м ехъу наркологым иучет хэт. Ар илъэсэу икIыгъэм иджырэ уахътэ елъытыгъэмэ, процент 0,6-кIэ нахь макI. Къалэу Мые­къуапэ, Мыекъопэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм наркотикхэр зыгъэфедэ­хэрэм япчъагъэ ащыхэхъуагъэу агъэунэфыгъ. Илъэсэу икIыгъэм амбулаторнэ реабилитацием епхыгъэ программэр нэбгырэ 15-мэ агъэцэкIагъ, стационарнэр – нэбгыри 5.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуа­гъэмкIэ, наркотикхэм апэшIуекIорэ Iоф­тхьабзэхэм ялъытыгъэу республикэм программэ заулэ щыпхыращы. Муниципалитетхэм япащэхэмрэ хабзэм икъулыкъухэмрэ псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм яучреждениехэм гъусэныгъэ пытэ адыряIэн фае, ащ бэ елъытыгъэр. КъумпIыл Мурат анахьэу ынаIэ зытыраригъэдзагъэр наркотикхэр зыгъэ­федэхэрэм реабилитационнэ программэхэм къапкъырыкIыхэзэ Iоф адэшIэ­гъэн, щыIэныгъэм чIыпIэ тэрэз щаубытыжьынымкIэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэ зэрэфаер ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу