«ЧIыгум и Сыхьат»

ЦIыфыIэ зынэмысыгъэ чIыопс къабзэм и Дунэе фонд илъэс къэс экологическэ Iофтхьабзэу «ЧIыгум и Сыхьат» зыфиIорэр зэхещэ. Мы лъэхъаным гъэтхапэм и 26-р ары а мафэр зытефэрэр.

ЧIышъхьа­шъом щыпсэурэ цIыфхэр зэкIэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Ащ бэп ищыкIагъэр, гъэтхапэм и 26-м пчыхьэм сыхьатыр 8.30-м къыщегъэ­жьагъэу 9.30-м нэс электрическэ остыгъэхэмрэ электричествэкIэ Iоф зышIэрэ пкъыгъо­хэмрэ (псэуалъэ­хэмрэ) бгъэкIосэщтых. Джащ фэдэу заводышхохэр, чIы­пIэ администрациехэр зычIэт унэхэр, компание инхэм агъэфедэрэ псэуалъэ­хэр къызэрагъэнэфыхэрэм а сыхьатым къыщагъакIэ.

Зы сыхьатрэ шIункIым ухэсымэ, дунаим техъухьэрэм уемыгупшысэн плъэкIыщтэп. ЧIыопсыр цIыфым зэриушIо- ирэр, къэкIыхэрэм зэрашъхьамысырэр, псыр хъуаоу зэригъэ­кIодырэр, нэмыкIхэри ыгу къэ­кIыщтых.

Тикъэралыгъо мы Iофтхьабзэм хэлажьэу зыригъэжьа- гъэр 2009-рэ илъэсыр ары. ЦIыф жъугъэмэ ащ дырагъаштэ. 2017-рэ илъэсыр УрысыемкIэ чIыопсым и Илъэсэу агъэнэфэгъагъ.

Дунэе фондым хэлэжьэрэ хэгъэгухэм зэкIэми пшъэры­лъэу зыфагъэуцужьырэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къызэтырагъэ­нэным ыкIи агъэкIэжьыным цIыфхэр фэгъэсэнхэр ары. Джащ фэдэу псэушъхьэ зэфэмыдэ миллионхэр чIыгум зэрэтетхэри агу къагъэкIыжьы.

Iофтхьабзэр зыщагъэцэкIэрэ мафэм флэшмобхэр зэхащэх, экологием икъэухъумэн тегущыIэх, тичIыгу ибаиныгъэ фэсакъынхэу цIыфхэм къяджэх.

(Тикорр.).