Гъэтхапэм и 25-р — культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъы­тэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Ныбджэгъу лъапIэхэр!
Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!


Культурэм иIофышIэхэу тищыIэныгъэ нахь дахэ зышIы зышIоигъохэм ящытхъу непэ тэIо.

Культурэм иIофышIэхэмрэ титворческэ коллективхэмрэ ягъэхъагъэхэр ары культурэ-тарихъ байрэ шэн-хэбзэ шIагъо­хэмрэ зиIэ тиреспубликэ ана­хьэу зэлъязыгъашIэрэр.

Шъоры, культурэмкIэ унэхэм, музейхэм, тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэр, художественнэ самодеятельностым хэлажьэхэ­рэр, концертхэр зэхэзыщэрэ организациехэм, театральнэ, музыкальнэ, хореографическэ коллективхэм ялIыкIохэр, культурэмкIэ учреждениехэу сэнэхьат гъэсэныгъэ языгъэгъотыхэрэм яIофышIэхэр ары цIыфхэм гухахъо къафэзыхьырэр, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэр цIыфыгъэ шэпхъэ лъагэхэм атетэу пIугъэнхэмкIэ, культурэ шIуагъэхэм якъэухъу­мэнкIэ афэлъэкIырэр зэкIэ зышIэхэрэр.

IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм тапэкIи гъэхъагъэхэр ащышъу­шIынэу, Адыгеим ия 100-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм тиреспубликэ икультурэ хэхъоныгъэшхо рагъэшIынэу шъуфэтэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, насып, творческэ хахъо шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ апае гухэлъышIоу шъуиIэхэр къыжъудэхъунэу ты­шъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный