Языгъэпсэфыгъо шIэныгъэм рапхы

Къэралыгъом щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс фэгъэхьыгъэу «Культурнэ зыгъэпсэфыгъохэр» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэр Урысыем щыкIуагъ.

— Культурэм иIофшIапIэхэм цIыфхэр нахьыбэрэ ащызэIу­кIэнхэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным фэшI концертхэр зэхэтэщэх, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо филармоние ипащэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу,

Адыгеим, Темыр Осетием — Аланием янароднэ артистэу Къулэ Мы­хьамэт. — 2022-рэ илъэсыр лъэпкъхэм яискусст­вэрэ якультурнэ кIэнрэ я ­Илъэс. Лъэпкъхэм, лIэужхэм язэфы-
щытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм творческэ купхэр чанэу хэла­жьэх.

Республикэ филармонием и Къэралыгъо оркестрэу А. Шипитько ыцIэ зыхьырэ «Русская удалым», дирижерыр Блэгъожъ Юныс, композиторхэу Андрей Петровым, Геннадий Молодцовым, Муслим Маго­маевым, Михаил Самойловым япроизведениехэр къыригъэ­Iуагъэх.

Хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъо­къухэм ялауреатэу Анастасия Истамуловам, артистэу Николай Никишиным урыс лъэпкъ орэдхэр къыхадзагъэх, оркест­рэр адежъыугъ.

Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэгъой Маринэ, дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатхэу Теуцожь Бэллэ, Сергей Трутне­вым классикэм хэхьэгъэ произведениехэу Петр Булаховым, Исаак Дунаевскэм, Имре Кальман аусыгъэхэр къаIуагъэх. Дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатэу Сергей Пособиловым флейтэмкIэ орэдышъор ыгъэ­жъынчыгъ.

Дунэе зэнэкъокъум Гран-прир къыщыдэзыхыгъэ Набэкъо Бэлэ фортепианэмкIэ орэдыIохэм къадежъыугъ.

Филармонием иэстрадэ ансамблэу «Ошъутенэм» урысыбзэкIи, адыгабзэкIи орэдхэм таригъэдэIугъ. Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ композиторэу ХьэкIако Алый ыусыгъэ шIу­лъэгъу орэдыр адыгабзэкIэ узыIэпищэу къыIуагъ.

Мамхыгъэ Маринэ, Юрий Кон­жиным, Жарэкъо Руслъан, Хьазэщыкъо Мосэ, нэмыкIхэм хэгъэгум, шIэжьым, шIулъэгъум афэгъэхьыгъэ орэдхэр къызэ­даIуагъэх.

Концертым ыпкIэ амытэу еплъыгъэх. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр артистхэм бэрэ Iэгу афытеуагъэх. Лъэпкъ шIэ­жьым, культурэм ятарихъ на­хьышIоу зэзыгъашIэ зышIои­гъохэм алъэгъугъэр макIэп.