Театрэр, щыIэныгъэр

«Шыу мафэм» апэрэу теплъыщт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм спектаклэу «Шыу маф» зыфиIорэр гъэтхапэм и 25 – 26-м къыщагъэлъэгъощт.

Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Дэрбэ Тимур ипьесэ техыгъэ театральнэ къэгъэлъэгъоныр режиссерэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу ЕмкIуж Андзор ыгъэуцугъ.

Тарихъым къыхэхыгъэ хъугъэ– шIагъэу адыгэ шыум ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоным хэлэжьэрэ артистхэм ащыщхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Гъэтхэпэ мазэр шIукIэ тыгу къэкIыжьыщт. Адыгэ ИлъэсыкIэм имэфэкI игъэкIотыгъэу хэдгъэу­нэфыкIыгъ. Лъэпкъ театрэр зычIэт унэм гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр щаухи, пчъэхэр къызэIуахыжьыгъэх. Апэрэ къэгъэлъэгъонэу театрэм «Шыу маф» зыфиIоу щызэхащэрэм тыхэлэ­жьэщт, — къытиIуагъ роль шъхьаIэхэр къэзышIыхэрэм ащыщэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Тхьаркъохъо Теуцожь.

Артистхэу Жъудэ Аскэрбый, Болэкъо Адам, Тхьэкъуахъо Марджэнэт, фэшъхьафхэм пье­сэр ашIогъэшIэгъон. Нэмыц пшъашъэу Маргрезе ироль Тхьэ­къуахъо Марджэнэт узыIэпищэу къешIы. Жъудэ Аскэрбыйрэ Болэкъо Адамрэ спектаклым лъэпкъ гупшысэу хэлъым мэхьэнэ ин раты.

Адыгэ шыур зэуакIоу, хъун­кIакIоу щыIэныгъэм къыщаIуатэу цIыфхэм бэрэ нахьыпэкIэ зэхахыщтыгъ. 1850-рэ илъэс, Iоныгъу. Польшэр, Пруссие гъунапкъэ, Ловиц шъолъырым хэхьэрэ Скирнивиц щыIэ урыс гарнизоным ихъугъэ-шIагъэ пьесэм ухещэ.

Адыгэ шыур ухъумакIоу, шъып­къэныгъэм фэбанэзэ инамыс, ихэгъэгу, иунагъо къыухъу­мэнхэ зэрилъэкIырэм, адыгэр хьыкумым зэрэщаумысырэм къэгъэлъэгъоныр афэгъэхьыгъ. Адыгэ шыур шIулъэгъу къабзэм гукIэ фэкIон, насыпышIо хъун, шыу мафэр насыпзехьэм фэбгъэдэн зэрэплъэкIырэм удехьыхы, урегъэгупшысэ. Адыгэ дзэкIолIхэу Шумаф, Шъалихьэ, Бачмызэ, нэмыкIхэм спектаклым чIыпIэу щыряIэр, лъэпкъ шIэжьым куоу зыщызыгъэгъуазэ зышIоигъохэр, театрэр зышIогъэшIэгъонхэр къэ­гъэлъэгъоным еплъынхэу зэхэ­щакIохэм рагъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.