Орэдыр гум къегущыIыкIы

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэу­рэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ансамблэ цIэрыIоу «Ислъа­мыер» чанэу ахэлажьэ.

— Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыер» зы­зэхащагъэр илъэс 30 хъугъэ. Зэпахырэ узым къыхэкIэу тиконцертхэр онлайн шIыкIэм те­тэу аужырэ илъэсхэм кIощтыгъэх. Непэ республикэм и Къэ­ралыгъо филармоние тызэрэщызэIукIагъэр лъэшэу тигуапэ, — къыIуагъ концертыр зезыщагъэу, Урысыем изаслуженнэ ар­тисткэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу ХъокIо Суса­нэ. — ТиорэдхэмкIэ, къашъо­хэмкIэ шъудгъэгушIо тшIоигъу…

Къашъоу «Ислъамыер»

ШэнышIу зэрэхъугъэу, ансамблэм изэхахьэ пэсэрэ адыгэ къашъоу «ИслъамыемкIэ» къызэIуахыгъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Лъэустэнджэл Рузанэрэ Пшызэ ыкIи Адыгеим язаслуженнэ артистэу Сихъу Руслъанрэ къашъом икIэ­щакIох. Сэе фыжьыр ыгъэбыба­тэзэ Р. Лъэустэнджэлыр къы­зэ­рэшъорэм, Р. Сихъур пкъыр ищыгъэу ылъапэхэм атетэу зэ­рэуджырэм пчэгур къагъэ­дахэ.

Ижъырэ адыгэ орэдэу Къо­джэбэрдыкъо Мыхьамэт фэгъэ­хьыгъэр Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу Къумыкъу Щамсудин къы­хидзагъ. Хьатхмэ я КъокIасэ ехьылIагъэр, «Къызбэч-уджыр», нэмыкIхэри Уджыхъу Руслъан, Тыгъужъ Асыет, Шъымырзэ Казбек хорыр ягъусэу къаIуагъ.

Макъэм уедэIузэ

Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Шъымырзэ Казбек адыгабзэкIи, урысыбзэкIи къы­Iорэ орэдхэм узыIэпащэ. Артистхэу Тыгъужъ Асыет, Дзыбэ Руслъан, фэшъхьафхэм мэкъэ лъагэкIэ къыхадзэрэ орэдхэм ансамблэм щытхъур къыфахьы.

«Нартхэм ярапсодие» гум ри­хьырэ къодыеп. Композиторэу Нэхэе Аслъан ар зиусы­гъэр бэшIагъэп. Артистхэм IэпэIэсэныгъэ ин къагъэлъагъозэ произведением псэ къыпагъакIэ.

Урысыем изаслуженнэ артисткэу, Адыгэ Республикэм ина­роднэ артисткэу ХъокIо Суса­нэ ымакъэ Москва, Тыркуем, Англием, Израиль, Шъачэ щыкIогъэ Олимпиадэ джэгунхэм, фэшъхьафхэм ащыIугъ. Концертым къыщиIогъэ орэдхэм къа­хэтэгъэщы абхъазыбзэкIэ къыхидзагъэр. Сыд фэдэ бзэкIэ орэдыр С. ХъуакIом къыхидзэщтми, макъэр фытыригъэпсы­хьан зэрилъэкIырэр едэIухэрэм агъэшIагъо.

Дзыбэ Руслъан ансамблэм къызыхэхьагъэр бэшIагъэп. Мые­къуапэ, Налщык ащеджагъ. Ис­кусствэм ицIыфхэм пытэу ахэ­уцуагъ. Эльдарэ Айдэмыр ыма­къэ чъэпхъыгъэу орэдым зэрэщигъэIорышIэрэм уегъэ­­гу­шхо.

Агъыржьэнэкъо Саныет, Мэщ­бэшIэ Саидэ, Дер Абир, нэ­мыкIхэм уядэIузэ, адыгэ орэдым идэхагъэ, пIуныгъэ кIуачIэу хэлъыр гукIэ зэхэохы.

Лъэпкъым ылъапс

«Адыгэ Республикэм иза­служеннэ артистк» зыфиIорэ щытхъуцIэр Нэгъой Азэ джырэблагъэ къыфаусыгъ. Адыга­бзэм фэгъэхьыгъэ орэдыр жьы кIэтэу къыIуагъ. Орэдыр лъэпкъым ылъапсэу, орэдыр тиадыгабзэу зэрэщытыр артисткэм къыхигъэщыгъэх.

Дер Абир адыгэ пщынэм фэгъэхьыгъэ орэдэу къыIуагъэр гум къегущыIыкIы. Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистхэу Мышъэ Анзаур, Лъэцэр Светланэ, пщынэо ныбжьыкIэу Мы­шъэ Азэмат, Светлана Скобель, Марина Тарутинам, нэмыкIхэм ямузыкальнэ Iэмэ-псымэхэр зэрагъэбзэрабзэрэм концертыр къыгъэбаигъ. Пщынаомрэ орэдыIомрэ язэпхыныгъэхэр искусствэ лъагэм дештэх.

Лъэпкъым ичIыналъэ, гум ишIулъэгъу къафаIорэ орэдхэр щыIэныгъэм щыщых, цIы­фыр апIу.

Къашъоу «ЗэфакIор» Сихъу Руслъанрэ Адыгеим изаслу­женнэ артисткэу Ахътао Светланэрэ къыхадзэ. Р. Сихъум «ЛъэпэчIасэр» къамэхэр ыIыгъэу къызэришIыгъэр шIушIа-­
гъэу фэтэлъэгъу. Поэмэ-рапсодиеу «Къолэн» зыфиIорэмкIэ къашъомрэ орэдымрэ зэхэтхэу концертыр аухыгъ.

«Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Нэхэе Аслъан къытиIуагъ Адыгеим имэфэкI фэгъэхьыгъэ концертхэр тапэкIи зэрэ­зэхащэщтхэр.

ЕплъыкIэхэр

— СиIофшIэгъу урыс бзы­лъ­фыгъэхэр сигъусэхэу концертым теплъыгъ, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Мыекъуапэ иад­министрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ. — Композиторэу Нэхэе Аслъан лъэпкъ фольклорым къыпкъырыкIызэ ыусырэ про­изведе­ниехэр дахэх. Артистхэм гур къа­Iэты. Москва, IэкIыб къэралхэм къащатырэ концерт хэ­хыгъэхэм «Ислъамыер» ахэлэжьэным фэхьазыр.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж ипащэу Куфэнэ Щамсэт студентхэр игъусэхэу «Ислъамыем» иартистхэм аIукIагъ, гущыIэгъу зэ­фэхъугъэх, нэпэеплъ сурэт-
хэр атырахыгъэх. Колледжым щеджэгъэ нэбгырабэ «Ислъамыем» непэ хэт. ХъокIо Сусан, Къумыкъу Щамсудин, Лъэцэр Светлан, Мышъэ Анзаур, фэшъ­хьафхэри цIэрыIо хъугъэх.

— Сигуапэу концертым сеплъыгъ, Нэхэе Аслъан, зэкIэ артистхэм тафэраз, — къыти­Iуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр.

Концертым IэкIыб къэралхэм, тирайонхэм къарыкIыгъэ­хэр, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр еплъыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.