ЛIышъхьэр афэгушIуагъ

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-р къызэрэзэIуахыжьыгъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ тхыгъэм щигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэмрэ лъэпкъ проектэу «Культурэмрэ» гъэцэкIэгъэнхэм атегъэпсыхьагъэу еджапIэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIагъэх, иакто­вэ зали агъэкIэжьыгъ. Сомэ миллиони 150-рэ ахэм апэIухьагъ.

Республикэм ипащэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу агъэкIэжьыгъэм икIэлэеджакIо­хэмрэ икIэлэегъаджэхэмрэ афэгушIуагъ. Федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Мые­къуапэ ипащэу Геннадий Митрофановыр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм чIэсхэр ихьапIэм дэжь хьакIэхэм къащыпэгъокIыгъэх. Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу художественнэ еджапIэ чIэсхэм яIэшIагъэхэм якъэгъэлъэгъони а чIыпIэм щызэхащагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ гъэцэкIэ­жьын IофшIэнхэр зэрашIылIэгъэ еджапIэр къызэпиплъыхьагъ, кIэлэегъаджэхэмрэ кIэлэеджа­кIохэмрэ адэгущыIагъ, ахэм зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм гъэхъагъэу ащашIыгъэхэм къа­кIэупчIагъ.

«Федеральнэ гупчэр Iэпы­Iэгъу къафэхъузэ, кIэлэцIыкIу­хэр культурэм хэщэгъэнхэмкIэ искусствэхэмкIэ еджапIэхэм амалышIухэр щарагъэ­гъотых. Музыкант, сурэтышI, къэшъокIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным мэхьанэшхо иI. Ахэм ренэу зыхагъэ­хъон, лъэны­къоу къыхахыгъэм гъэхъагъэ­хэр щашIынхэ фае. КIэлэцIыкIухэм творческэ гъэ­хъагъэхэр ашIынхэу, артист цIэрыIо хъун­хэу, тиреспубликэ ищытхъу рагъэIонэу сафэлъаIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м ипащэу Лариса Грачевам яеджапIэ джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ IэпыIэгъу къызэра­фэхъугъэм фэшI зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат риIуагъ. Гъэ­рекIо еджапIэр зызэхащагъэр илъэс 85-рэ хъугъэ. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм иунашъхьэ зэблахъугъ, унэ гупэр агъэкIэжьыгъ, ащ къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсы­хьагъ. Нэбгырэ 440-мэ ателъы­тэгъэ актовэ залыр агъэкIэ­жьыгъ. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэ­лъытагъэу мыгъэ концертнэ рояль цIыкIу, нэмыкI музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр, оборудованиер ащэфыщтых.

ИскусствэхэмкIэ еджапIэм кIэлэцIыкIу 660-рэ щырагъаджэ. КIэлэеджакIохэм зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм текIоныгъэ къа­щадахы, мызэу, мытIоу зэнэкъо­къухэу «Молодые дарования России», «Юные дарования Республики Адыгея» зыфиIо­хэрэм ястипендиат хъугъэх.

«Джыри концертхэм, Iоф­тхьэбзэ, зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэм шъуизэчый бэрэ къащыжъугъэлъэгъон шъулъэ­кIыщт. Тэ федеральнэ гупчэм тыригъусэу кIэлэцIыкIу пэпчъ амалэу иIэм зыкъызэIуригъэ­хынымкIэ, творческэ лъэ­гэ­пIакIэ­хэр ышIынхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зетхьащтых. Хэгъэгум и Президентэу Вла­димир Путиным джащ фэдэ пшъэрылъ къытфигъэуцугъ. Ар дгъэцэкIэщт, къиныгъохэм ямылъытыгъэу, социальнэ проект гори къызэтедгъэуцощтэп. Iофэу едгъэжьагъэхэр ыкIэм нэдгъэсыщтых», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-р 1936-рэ илъэсым мэзаем и 11-м къызэIуахыгъ. 1970-рэ илъэсым еджапIэм пае къатиплIэу зэтет унэ агъэпсыгъ. Аудиторие 54-рэ, концертнэ зал инрэ цIыкIурэ ащ хэтых. 2014-рэ илъэсым еджапIэр зэнэкъо­къоу «Урысыем иеджэпIэ анахь дэгъуи 100» зыфиIорэм илауреат хъугъэ. 2016-рэ илъэсым урысые зэнэкъокъоу «ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIэ анахь дэгъу 50-р» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу