«Динамо-МГТУ-м» итекIоныгъэхэр

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Ставрополь 104:88 (30:19, 22:26, 31:22, 21:21).
Гъэтхапэм и 19-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 2, Суслов – 5, Рябов – 2, Александров – 24, Воротников, Гапошин – 4, Каренин – 6, Милютин – 16, Сизов – 25, Кочнев – 17, Горохов – 3.
Суперлигэм ия 2-рэ куп щешIэрэ командэхэм ямурадхэр зэфэ­шъхьафыгъэх. Адыгеим иешIакIохэр финалым хэфэнхэм фэшI текIоныгъэр къыдахын фэягъэ. Ставрополь икомандэ ешIэкIэ дэгъу къыгъэ­лъагъо шIоигъуагъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур
«Динамо-МГТУ» – «Динамо» – 100:95 (25:19, 17:29, 24:20, 19:17, 15:10).

Гъэтхапэм и 20-м зэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ». Чичайкин – 13, Суслов – 12, Александров – 14, Рябов, Каренин – 3, Милютин – 13, Сизов – 34, Кочнев – 14.

Зэнэкъокъум иуахътэ зыщаухыщтым пчъагъэр 82:85-у щытыгъ, хьакIэхэм шапхъэр заукъом, тазыр дзыгъуи 3-р П. Сизовым ыгъэцэкIагъ, пчъагъэр 85:85-рэ хъугъэ. Судьям такъикъи 5 къафыхигъахъуи, командэхэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

— Чичайкиныр, Александровыр, Сизовыр, Милютиныр аужырэ такъикъхэм дэгъоу ешIагъэх, хъагъэм Iэгуаор зэрэрадзагъэм дакIоу ухъумэн Iофыгъохэр цыхьэшIэгъоу агъэцэкIагъэх.

— Финалым и 1/4-м «Динамо-МГТУ-р» хэхьагъ. Гъэтхапэм и 27-м «Русичи» Мыекъуапэ тыщыIукIэщт, ащ ыуж ешIэгъуи 2 Курскэ щытиIэщт. ТекIоныгъэр зыхьырэр финалныкъом и 2-м хэхьащт, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым.