АР-м и ЛIышъхьэ Красногвардейскэ районым щыIагъ

Лъэпкъ проектэу «Демографиер» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу псэупIэу Красногвардейскэм физкультурнэ-спорт комплексым ишIын щэкIо. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ подряднэ организацием илIыкIохэм гущыIэгъу зафэхъум проектым ипхырыщын ичэзыухэм атегущыIагъэх. Федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Федерацием и Совет Адыгеим ыцIэкIэ хэтэу Александр Наролиныр, Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур, Адыгэ Республикэм физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиныр зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Марк-Сервис» зыфиIорэм ипащэу Цуекъо Мурат IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм фэгъэ­хьыгъэу къыIотагъ. Проектым къызэрэдилъытэрэмкIэ, квадрат метрэ 2200-рэ зыубытырэ зы къат хъурэ унэу ар щытыщт. Нэбгырэ 220-мэ атегъэпсыхьэгъэ джэгупIэ залым трибунэхэр хэтыщтых, джащ фэдэу тренажернэ зал, зызщатIэкIыщт, зызщагъэпскIыщт ыкIи административнэ унэхэр хэтыщтых.

Мы лъэхъаным унэм ылъапсэ агъэтIылъыгъах. Коммуникациехэр, унэкIоцI Iофтхьабзэхэр нэужым аублэщтых. Псэо­лъэшIхэм къызэраIорэмкIэ, мы илъэ­сым ыкIэм ехъулIэу Iоф­шIэнхэр аухыщтых. Сомэ миллиони 125,5-рэ фэдиз ащ пэIухьащт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, пIалъэхэр мыукъо­гъэнхэм мэхьанэшхо иIэу щыт, джащ фэдэу ащ къыпэIулъ чIыпIэр зэтегъэпсыхьэгъэн, автомобильхэр зыдэщытыщтхэ чIыпIэри щынэгъончъэу щытыным анаIэ тырагъэтын фае.

«Районым щыпсэухэу спортым зыгу факIохэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ а унэм ишIуагъэ къэкIощт. Щы­IэкIэ-псэукIэ тэрэзым къыпкъырыкIыхэзэ спортым пыщагъэу щытхэм яамалхэм нахь заушъомбгъунымкIэ ар амал дэгъу хъущт. Проект пэпчъ лъэпкъым ипсауныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи спортымкIэ республикэм хэхъоныгъэ инхэр ышIынхэмкIэ ишIуагъэ къэкIощт. Мыр къэралыгъо пшъэрылъышхоу щыт. Сыд фэдэрэ социальнэ проекти къызэтедгъэуцощтэп, ахэм япчъа­гъэ нахьыбэ зэ­рэхъущтым ренэу тыдэлэ­жьэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиныр шъолъырхэм япащэхэм бэмышIэу заIокIэм социальнэ мэхьанэ зиIэ пшъэ­рылъхэр ыкIи лъэпкъ проектхэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер джыри зэ къыхигъэщыгъагъ. Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэм анэмыкIэу ахэм зэшIохыкIэ афэхъущт Iофтхьабзэхэу кризисым пэшIуекIощтхэми ягугъу къышIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу