Дунаим щыцIэрыIу

Искусствэм щыцIэрыIоу, Урысыем исурэтышIхэм ыкIи иархитекторхэм ясоюзхэм ахэтэу Бырсыр Абдулахь ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ щыкIогъэ зэхахьэм Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовар, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ипащэ игуадзэу Шэуджэн Налмэс, нэмыкIхэри къыщыгущыIагъэх.

Адыгэ лъэпкъым итарихъ, искусствэ баеу иIэр исурэтхэмкIэ къэзыгъэлъэгъорэ Бырсыр Абдулахь гущыIэ фабэхэр къыфаIуагъэх, тапэкIи иIофшIагъэкIэ тигъэ­гушIонэу фэлъэIуагъэх.

Эдуард Овчаренкэр, Ольга Бреславцевар, Хъуажъ Рэмэзан, Нэгъуцу Аслъан, фэшъхьафхэу культурэм, искусствэм щашIэхэ­рэр, медицинэм иIофышIэу Батмэн Айдэмыр, ныбджэгъухэр, Iа­хьылхэр, кIэлэегъаджэхэр, еджа­­кIохэр Бырсыр Абдулахь фэгу­шIуагъэх.

Зэхахьэм хэлэжьагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» Абдулахь къа­риIожьыгъ, къэгъэлъэгъоным еплъынхэу ригъэблэгъагъэх.

Къэгъэлъэгъоныр гъэтхапэм и 31-м нэс Мыекъуапэ щыкIощт. Лъэпкъым итарихъ, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр сурэтхэм яплъынхэу зэхэщакIохэр къяджэх.