Адыгэхэм я ИлъэсыкI

«Гигантым» щыкIощт

Адыгэхэм яшэн-хабзэу «ИлъэсыкIэ мэфэкI» зыфиIорэр гъэтхапэм и 21-м Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» щыкIощт.

ЗэхэщэкIо купым хэтэу, респуб­ликэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къытиIуагъ концертыр, театрализованнэ едзы­гъохэр гъэшIэгъонэу артистхэм къызэрагъэлъэгъощтхэр. Ом изытет къыдалъыти, цIыфхэр нахь гупсэфэу ИлъэсыкIэ мэфэкIым хэлэжьэнхэм фэшI Iофтхьабзэр «Гигантым» щызэхащэщт.

МэфэкIыр гъэтхапэм и 21-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м рагъэ­жьэщт. Шъукъеблагъ зэхахьэм.

ЕмтIылъ Нурбый.